Τρίτη, 22 Απριλίου 2008

Τα Μηνύματα της Διαθήκης του Προμηθέα

Σε ερώτησή μας μπορείτε να μας πείτε ποιος έγραψε την Παλαιά Διαθήκη; τι επιδιώκει; Έχει κάποια σχέση μ' εσάς;» μας απάντησαν: «Η Παλαιά Διαθήκη όπως σεις αποκαλείτε, δεν έχει καμμιά σχέση μ' εμάς. Έχει γραφεί από πλειάδα συγγραφέων οργάνων του Γιαχβέ και αποτέλεσε το εργαλείο της 4ης Αποστο¬λής των Αποστατών, για να διαστρεβλώσουν την αλήθεια και να προκαλέσουν σύγχυση ηθικών αξιών και αρχών. Είναι το πιο επικίνδυνο βιβλίο, είναι πηγή μίσους και κακίας. Χαράσσει τις κατευθύνσεις για την εξόντωση των Ελλάνιων γόνων 'Έ". Είναι το πιο αντιανθρώπινο κείμενο που υπάρχει ν' απορριφθεί στο σύνολό του».

Αυτός που αναφέρεται σαν Μωϋσής στην Παλαιά Διαθήκη ποιος ήταν;
«Ήταν ο πιο αιμοσταγής ενσαρκωμένος αποστάτης από τη «Λίλιθ», συνεργάτης του Γιαχβέ και η πιο εγκληματική φυσιογνω¬μία όλων των εποχών. Σκοπός του ήταν να εξοντώσει τους γό¬νους "Ε" που Ζούσαν στην Παλαιστίνη με δική σας ονομασία, και να εμποδίσει τη διάδοση της Διαθήκης του Προμηθέα που πε¬ριέχει τις επιθυμίες του Ιερού Άρχοντα Φωτός, του Δία, και την αγάπη του για το ανθρώπινο γένος».

29.10.1987 που εκτοξεύτηκε πύραυ¬λος εναντίον δικού μας σκάφους πάνω από τη Βάση των ΗΠΑ ΒΑΝ¬DEΤBEΤY.
Όλες τις εναντίον μας επιθέσεις εξoυδετερώνoυμε στην ατμό¬σφαιρα για να μην υπάρξουν επιπτώσεις στη Γη.
Σε πλανήτες του ηλιακού σας συστήματος έχουμε προσεδα¬φίσει δικά μας σκάφη έτοιμα για επέμβαση».

«Εμείς δείξαμε τις θέσεις των ναών στους αρχαίους Ελλάνι¬ους, που βρίσκονται πάνω σε διαύλους επικοινωνίας. Η μορφή των ναών και η αρχιτεκτονική αυτών, έχουν δοθεί από εμάς. Με δικές μας οδηγίες αντέγραψαν μέρος της δικής μας αρχιτεκτονι¬κής. Στους χώρους των ιερών δημιουργούσαμε άγνωστες σ' εσάς μορφές ενέργειας που ήταν απαραίτητες για την παρουσία μας.
Όταν βρισκόμαστε σε υλική κατάσταση διαβιούμε σε οική¬ματα 3 διαστάσεων και «Στο παρελθόν πλήθος Ελλάνιων κειμένων έχει καταστρα¬φεί, από τους γήινους συνεργάτες των αποστατών. Τα κείμενα αυτά περιείχαν τη σοφία της Γαλαξιακής Συνομοσπονδίας των 'Έ". Ένας μεγάλος αριθμός των κειμένων αυτών φυλάχθηκε για να μην καταστραφεί, ενώ άλλα φυλάσσονται για να μην πληρο¬φορηθεί ο κόσμος το περιεχόμενό τους γιατί θα ανέτρεπε πολλά απ' αυτά που σήμερα θεωρείτε σωστά. Μετά τις τελευταίες επεμβάσεις του Προμηθέα στο ανθρώπι¬νο είδος και πριν την αναχώρησή του, παρέδωσε τη Διαθήκη στους Ελλάνιους. Η Διαθήκη περιείχε τις εντολές του Ιερού Άρ¬χοντα Φωτός προς αυτούς».

«Κοινοποιήσατε γρήγορα τη Διαθήκη του Προμηθέα όπως αυτή θα σας δοθεί.
Είναι γραμμένη σε παπύρους, το ένα αντίγραφο Βρίσκεται σε Χριστιανική εκκλησία στο Ισραήλ, και το πρωτότυπο σε μοναστή¬ρι του Αφγανιστάν, με δική σας ονομασία. Αναζητείστε την από ομάδα επικοινωνίας Ουραλίων, διότι απαιτούνται πάνω από 50 οθόνες υπολογιστών για να τη γράψετε εσείς. Οι πάπυροι αυτοί φυλάσσονται με αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Οι εξουσιαστές φοβούνται ότι πιθανή αποκάλυψή τους θα έχει επι¬πτώσεις στο θρησκευτικό σύστημα με το οποίον ελέγχουν τον κόσμο».

«Η τεχνολογία του Προμηθέα είναι ασύλληπτη και σήμερα από την γήινη επιστήμη».

«Έχουμε τη δυνατότητα να γινόμαστε ορατοί κατά Βούληση ή να χανόμαστε με πολλούς τρόπους, από τον ορίζοντα των αι¬σθήσεών σας.
. Όταν Βρισκόμαστε σε αραίωση εμφανιζόμαστε με συμπύκνω¬ση ή εξαφανιζόμαστε με αποσυμπύκνωση από την όρασή σας.
. Σε υψηλές συχνότητες είμαστε αόρατοι, ενώ μείωση συχνοτή¬των μας κάνει ορατούς.
. Όταν Βρισκόμαστε σε τετράγωνο διαφορετικών πραγματικοτή¬των από τις δικές σας είμαστε αόρατοι' όταν εισέλθουμε στο δικό σας γινόμαστε ορατοί, και αντίστροφα εξαφανιζόμαστε. Είναι η περίπτωση που οι Γήινοι επιστήμονες ονομάζουν χρονοστρέβλωση.
. Γινόμαστε αόρατοι με τύφλωση των γήινων μέσων παρατήρη¬σης και εμφανιζόμαστε κατά Βούληση.
Αυτές οι δυνατότητες καθιστούν ασφαλείς τις κινήσεις μας για ν' αποφεύγουμε συγκρούσεις με ουράνια σώματα μικρά και μεγάλα αλλά και συγκεντρώσεις σωματιδίων, που θα κατέστρεφαν σκάφη και πλήρωμα».

«Όταν ο σίδηρος που χρησιμοποιούμε βρίσκεται σε αποσυ¬μπύκνωση, η αραίωση των πυρήνων φθάνει μέχρι 1.000.000 φο¬ρές περισσότερο σε σχέση με τον συμπυκνωμένο».

«Ο καθαρός σίδηρος είναι δομημένος σε ιστούς και εγκεφαλι¬κούς νευρώνες, (το στοιχείο είναι άγνωστο στη γήινη τεχνολογία), σε συνδυασμό με Ζωικούς ιστούς και Βιοενέργεια. Σχήμα μεταβαλ¬λόμενο, διαφοροποιούμενο ανάλογα με τις xωροχρονικές συνθή¬κες. Ταχύτητες για τις διάφορες τάξεις είναι U= 5.000C έως1Q396C (C= 300.000 Χιλιομ./δευτ.) με σκάφος και πλήρωμα σε πλήρη αποσυμπύκνωση. Η ανώτατη ταχύτητα ανήκει μόνο στο ΟΛΟΝ ΦΩΣ».

«Το υποθυγατρικό σκάφος "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" που αποστεί¬λαμε το 1947 στο ROSWELL των ΗΠΑ, με δική σας αρίθμηση, απο¬τελείται από δομημένο σίδηρο και πυρίτιο. Το Μάιο του 2000 επι¬στήμονες της Γαίας το έθεσαν σε λειτουργία χωρίς να επιτύχουν την ανύψωσή του από το έδαφος».

Η απoσυμπύκvωση του ανθρώπινου σώματος επιτυγχάνεται
«Ή με την διάρρηξη της ουδετέρας υπόφυσης του ανθρώπινου εγκέφαλου ή με την χρήση του εξωτερικού μανδύα της μαύρης οπής, το υπερώνιο, το οποίο διασπάται και δημιουργεί αντιβαρύτητα και απoσυμπύκvωση, η ρύθμιση και η διάρκεια της οποίας γίνεται με τη χρήση Τριτωνίου».
γειακές δέ¬σμες και ελέγχουμε το σκοπό της αποστολής τους.
Έχουμε τη δυ¬νατότητα να
«Η αστρική Βάση «ΦΟΙΝΙΞ» είναι κατασκευασμένη με τα υλι¬κά αυτά, Βρίσκεται πέρα από τον Πλούτωνα και έχει ακτίνα διπλάσια της Σελήνης, 3.500 Χιλιόμετρα, και φιλοξενεί: 850 μητρικά σκάφη που έχουν ακτίνα 25 έως 150 Χιλιόμε¬τρα. 3.892 θυγατρικά σκάφη που έχουν ακτίνα 2,5 έως 15 Χιλιό¬μετρα. 200.000 υποθυγατρικά σκάφη που έχουν ακτίνα 10 έως500 μέτρα».
«Τόσο το σκάφος «Φoίvιξ» όσο και το «Τελειότης» περιλαμ¬βάνουν μητρικά, θυγατρικά και υποθυγατρικά σκάφη, Nεφελίoυ, Πυριτίου και Καθαρού Σιδήρου. Τα σκάφη του αστροστόλου «Φοίνιξ» προορίζονται για την παραλαβή 120.000.000 γόνων «Ε» σε περίπτωση κινδύνου του πλανήτη Γη, ενώ το αστρόπλοιο «Λίλιθ» που βρίσκεται στην αθέατη πλευρά της σελήνης, θα παραλάβει τους γήινους συνεργάτες των αποστατών με 57.000 αστρόπλοια χωρητικότητας 35.000.000 ανθρώπων.
Εκτός από τα σκάφη αυτά υπάρχει πέραν και πίσω της Αφροδίτης τεχνητός δορυφόρος, μεγαλύτερος αυτής και αόρα¬τος από τη Γη (τύφλωση μέσων παρατήρησης) με το όνομα «Τελειότης». Ανήκει στη Μεγάλη Συμπαντική Αδελφότητα Φωτός με αποστολή επέμβασης σε περίπτωση ολέθρου. Περιλαμβάνει τεράστιο αριθμό μητρικών σκαφών και αρκετά εκατομμύρια θυ¬γατρικών και υποθυγατρικών, έτοιμα να επέμβουν με εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός, για τη διάσωση των νέων ανθρώπων και όλων εκείνων που έχουν συντονισθεί με τους κραδασμούς της δημιουργίας και της επιθυμίες του Όλου Φωτός. Βαδίζουν την οδόν του πνεύματος και της αρετής, και ανέρχονται στα ανώτερα νοητικά επίπεδα των αισθήσεων. Ο αριθμός τους ξεπερνά το ήμισυ του πληθυσμού της Γαίας.
Άλλοι από τους διασωθέντες θα παραμείνουν σε πόλεις άλ¬λων πλανητών συμμάχων που αποτελούν την Ανδρομέδεια συμ¬μαχία «Πλανητών Ειρήνης» και άλλοι θα επιστρέψουν πίσω στη Γη για τη συνέχιση του έργου των ουράνιων ανοικοδομώντας τον πλανήτη εκ νέου.
Διατηρούμε τη Βάση και τα σκάφη μας αόρατα. Είναι τόσο με¬γάλος ο αριθμός τους που θα προκαλούσε πανικό και θα πα¬γώνατε από τρόμο εάν υλοποιούμασταν.
Όταν απαιτηθεί να συλλέξουμε αυτούς που πρέπει θα το επι¬τύχουμε σε χρόνο ολίγων λεπτών με ανοδικές ακτίνες φτιαγμέ¬νες από τεράστιες ποσότητες ενέργειας και ηλιακό φως.
Προσωρινή μας αποστολή είναι η επιτήρηση του πλανητικού συστήματος Ήλιου - Απόλλωνα. Δικά σας σκάφη και δορυφό¬ρους ακινητοποιούμε σε μεγάλη απόσταση με ενερ ακινητοποιήσουμε παν ότι κινείται ανεξαρτήτως με¬γέθους και ταχύτητας.
Στο ηλιακό σας σύστημα υπάρχουν και άλλα όντα σαν εσάς και εμάς καθώς και σε κοντινά αστρικά συστήματα.
Πολλές φορές τα σκάφη μας έχουν βληθεί από γήινους πυραύλους όπως την νύχτα τροποποιούμε τον ουράνιο ορίζοντα κατά βούληση ώστε να προκαλεί ευχαρίστηση στην όραση.
Σε κατάσταση απoσυμπύκνωσnς, διαβιούμε σε περιβάλλον πε¬ρισσοτέρων και διαφορετικών διαστάσεων μη αντιληπτών σ' εσάς.
Για κάθε είδους κτίσματα χρησιμοποιούμε κυρίως οργανικές ύλες (ξύλο), μάρμαρο, πέτρα και ουδέποτε αυτό που εσείς χρησι¬μοποιείτε, σίδηρο και τσιμέντο με δική σας ορολογία.
Οι μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούμε είναι άγνωστες σ' εσάς γιατί δεν τις έχετε ανακαλύψει ακόμη, και διαφέρουν από πλανήτη σε πλανήτη, στον οποίο βρισκόμαστε.
Η έννοια του φωτισμού είναι διαφορετική σ' εμάς και διαφο¬ρετική σ' εσάς, γιατί η όρασή μας είναι αποτελεσματική ανεξάρτητα από φωτισμό και κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Κατανοούμε τις απορίες σας, αλλά βρίσκεστε σε χαμηλό επίπεδο εξέλιξης».

«Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας γιατί δεν γνωρίζετε τις δικές μας δυνατότητες. Έχουμε τη δυνατότητα της ακαριαίας τύ¬φλωσης όλων των τηλεοπτικών μέσων της Γαίας και την τελεία νέκρωση όλων των ειδών επικοινωνιών ασυρμάτων, ενσυρμάτων και δορυφορικών με δική σας ορολογία.
Έχουμε τη δυνατότητα να προκαλέσουμε απόσβεση μνήμης στους αντιπάλους και να μη θυμούνται ούτε τον εαυτό τους. Μην απογοητεύεσθε».

«Γνωρίζουμε το ενδιαφέρον σας για το Γοργόνειο. Δεν δυνά¬μεθα να σας δώσουμε πληροφορίες πού το έχουμε κρύψει στη Γαία. Εκεί φυλάσσονται οι κρύσταλλοι με απόλυτη ασφάλεια και μυστικότητα, και είναι καλώς φυλαγμένο. Το Γοργόνειον κατα¬καίει την ψυχήν αυτού που δεν είναι Έλληνας και δεν έχει πίστη.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμφέροντες ατομικούς σκο¬πούς. Υπάρχει δικλείδα ασφαλείας, που αν δεν είναι αγνά τα χέ¬ρια που θα το αγγίξουν, δηλαδή με αγνό σκοπό, τότε θα κατακαύσει τη σάρκα αυτού που θα το ανοίξει και την ψυχή του μα¬ζί. Κανένας δεν μπορεί να το πλησιάσει αν δεν το επιτρέψουμε εμείς. Το προστατεύουμε περιμένοντας την ενεργοποίησή του με εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός και Αυτοκράτορα Ζηνός- Διός, σε επιχειρήσεις υπέρ της ανθρωπότητας και εναντίον των απο¬στατών και γήινων συνεργατών τους, οι οποίοι επειδή δεν το έχουν στη διάθεσή τους το αναζητούν επίμονα και συνέχεια. Το Γοργόνειο καλύπτει όλες τις δυνατότητες της Αιγίδας, για μεγάλες αποστάσεις, για ισχυρά φαινόμενα, για πλήθος κόσμου, για αστροσκάφη και επί πλέον έχει 8.000 άλλες δυνατότητες που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν αφού δεν θα τις καταλαβαίνατε.
Εκείνο που μπορούμε να σας αποκαλύψουμε είναι ότι η Ακρόπολη των Αθηνών και οι παρακείμενοι λόφοι φιλοξενού¬σαν τμήματα του Γοργόνειου όπλου.
Η κολοσσιαία ενέργεια που παρήγαγε το Γοργόνειο, διάνοιγε ομφαλούς και συλλέκτες και μπορούσε ακαριαία να πραγματοποι¬ηθεί ταξίδι στο σύμπαν, ανθρώπων και σκαφών. Γινόταν πομπός ακαριαίων μηνυμάτων προς τους Γαλαξίες σμήνους 13 Γαλαξιών.
Το Γοργόνειο μπορεί να στρεβλώνει τον χωροχρόνο με δική σας ορολογία, και να δημιουργεί τεxvnτούς διαύλους επικοινω¬νίας, όμοιους με τους φυσικούς που σας έχουμε υποδείξει, να ενισχύει στο μέγιστο βαθμό την ενέργεια του χώρου, να ανοίγει πύλες εξόδου σε άλλη διάσταση και να δημιουργεί άριστες συν¬θήκες καθόδου μας στη Γαία.
Είναι υποπολλαπλασιαστής ενεργειών όλων των κυττάρων του εγκεφάλου. Ενεργοποιεί όλες τις αρχέγονες μνήμες, την ουδετέρα υπόφυση και μεταλλάσσει σε φωτοφόρο ον τον άν¬θρωπο που κατέχει όλες τις δυνάμεις που είχε ο άνθρωπος προ εκατομμυρίων ετών, όταν είχε δημιουργηθεί από εμάς, και πριν
εξουδετερωθούν οι δυνάμεις του από τους αποστάτες. Το Γοργό¬νειο είναι επικίνδυνο αν υποπέσει στα χέρια οποιουδήποτε γιατί δη¬μιουργεί τον υπεράνθρωπο.
Αποτελείται από πλέγμα κρυστάλλων άγνωστων στη Γαία που λειτουργούν με τη συσσώρευση κοσμικής και γήινης ενέρ¬γειας με τρομακτικά αποτελέσματα κατά την αποδέσμευσή της. Είναι ένας απόλυτα ελεγχόμενος πολλαπλασιαστής-υποπολλα¬πλασιαστής οιασδήποτε μορφής ενέργειας, φυσικής ή τεχνητής, την οποία ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει προς ό¬ποια κατεύθυνση επιθυμεί, και να τη χρησιμοποιεί για διάφο¬ρους σκοπούς, θετικούς ή αρνητικούς.
Είναι ένα όπλο το οποίο θα κληθούν κάποιοι από εσάς να το ενεργοποιήσουν όταν δοθεί εντολή.
Το Γοργόνειο δύναται να πολλαπλασιάζει τη δύναμη της σκέ¬ψης του χειριστή και να υποβάλλει μεγάλες μάζες ανθρώπων σε πράξεις μέχρι και αυτοκτονίας, χωρίς τη δική τους βούληση, να ενσπείρει πανικό και να τους οδηγεί σε παράκρουση.
Δύναται να μεταβάλλει την απλή αιολική ενέργεια (πνέων άνεμος) σε τυφώνα, τη βροχή σε κατακλυσμό, την απλή δόνηση σε καταστροφικό σεισμό, τις φλόγες πυρσών σε ολοκαυτώματα,
τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας το καλοκαίρι σε πύρινη λαίλα¬πα και το απλό κρύο του Χειμώνα σε πολικό ψύχος, και ούτω καθ' εξής.
Στην αρνητική του μορφή μπορεί να εκφυλίσει τυφώνα, σεισμική δόνηση και να σταματήσει οποιαδήποτε φυσική κατα¬στροφή.
Δύναται να διακτινίζει όλες τις μορφές ενέργειας σε όλη την επιφάνεια της Γαίας.
Δύναται να διακτινίσει φως και ενέργεια και ν' ακινητοποιήσει παν ότι κινείται στην επιφάνεια της Γαίας, θάλασσα και αέρα, σε όποιο βάθος ή ύψος βρίσκεται, όσο μεγάλο και αν είναι όσο γρήγορα και αν κινείται
Δύναται να προσδιορίζει με ακρίβεια κάθε τι που διασαλεύει τα μόρια του αέρα της ατμόσφαιρας σε οποιοδήποτε ύψος ή και στην επιφάνεια της Γαίας.
Μπορεί ν' απορροφήσει το μαγνητικόν πεδίο του πλανήτη σας και να προκαλέσει κατακλυσμό ή να το ενισχύσει ανατρέποντας όλες τις δυσμενείς παρενέργειες πάνω σ' αυτό.
Το Γοργόνειο χρησιμοποιήθηκε κατά τη Μεγάλη Σύγκρου¬ση, στο Μαραθώνα, τη Σαλαμίνα και τους Δελφούς, ιδιαίτερα στη μεταβολή καιρικών συνθηκών και του ψυχοτρονικού πολέμου με δική σας ορολογία.
Μπροστά στο Γοργόνειο τα γήινα ψυχοτρονικά όπλα φαίνο¬νται πρωτόγονα και άνευ αποτελέσματος, αφού πρέπει απαραίτη¬τα να βρίσκονται σε υπέρ διαστημική κίνηση η οποία μεταβάλλε¬ται από αγνώστους σ' εσάς συμπαντικούς παράγοντες, εκρήξεις άστρων και γαλαξιών με αποτέλεσμα να τίθενται εκτός ενεργείας από μερικά λεπτά της ώρας μέχρι και μερικές ημέρες.
Προς το παρόν δε θα σας αποκαλύψουμε τίποτε περισσότερο για την δικήν σας ασφάλεια».

«Το σκήπτρο του Δία σεις θα το αποκαλούσατε το μαγικό ραβδί. Κατασκευάστηκε από τον Ήφαιστο και συνδύαζε όλες τις δυνατότητες της Αιγίδας και του Γοργόνειου καθώς και πλήθος άλλων που δεν μπορεί να φαντασθεί η ανθρώπινη σκέψη. Οι ιδιότητές του ισχύουν για όλα τα σημεία του Σύμπαντος».

«Το φάσμα φωτός το δικό μας είναι ίδιο με το δικό σας, πλην όμως το δικό σας είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με το δικό μας. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε περισσότερα χρώ¬ματα πάνω και κάτω από την φωτεινή κλίμακα. Κάθε άστρο έχει τη δική του ηλικία, φωτεινότητα, ένταση και χροιά φωτός οι ακτινοβολίες τους λόγω μεταβολής συχνοτήτων και κυματισμών παράγουν χρώματα άγνωστα σ' εσάς. Τα διπλά άστρα παράγουν χρωματισμούς που ποικίλουν ανα¬λόγως της θέσης και της απόστασης των πλανητών.
Τα έντομα και τα πτηνά της Γαίας αντιλαμβάνονται τελείως δια¬φορετικό το φάσμα φωτός απ' ότι ο άνθρωπος τούτο είναι απόρ¬ροια της διαφορετικής συμπαντικής προέλευσης αυτών και των διαφορετικών πραγματικοτήτων που ήταν αναγκασμένα να ζουν.
Στο διπλό άστρο του Σειρίου Α-Β, το φάσμα φωτός που δέ¬χονται οι πλανήτες τους είναι διαφορετικό από το δικό σας. Τούτο δεν οφείλεται σε χρονοστρεβλώσεις που συμβαίνουν σε διπλά άστρα, ήλιους, λευκούς νάνους ακόμη και σε πλανήτες, αλ¬λά στο φαινόμενο παγίδευσης τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας, υπερυψηλής θερμοκρασίας ή θερμοκρασίας που πλησιάζει το απόλυτο μηδέν (-273°C) με δική σας ορολογία, καταστάσεις που διαφοροποιούν τη μοριακή δομή της μάζας. Σε πολλούς ήλι¬ους οι επιφανειακές εκρήξεις διαφοροποιούν το χωροχρόνο.
Ο δικός σας εγκέφαλος εκπέμπει σε μια ορισμένη συχνότητα και αντιλαμβάνεται μόνο ένα εύρος παλμών και συχνοτήτων ορι¬σμένου μήκους κύματος και έχει σαφή όρια εύρους χρωματικού, υποχρωματικού και υπερχρωματικού φάσματος τούτο διότι όλες οι μορφές της ύλης και ενέργειας εκπέμπουν παλμούς σε πoικiλες συχνότητες με τις οποίες γίνονται αντιληπτές στα διάφορα όντα.
Τα όντα των πλανητών, διπλών άστρων, ευρισκόμενα σε χωροχρονικές στρεβλώσεις δεν γίνονται διαφανή, όμως σε κάθε περίπτωση τα όντα που βρίσκονται σε στρεβλώσεις χωροχρόνου ή αλλάζουν διαστάσεις ή αφανίζονται.
Οι συμπαντικοί κραδασμοί του δικού σας πλανήτη, οι παλ¬μοδονήσεις των άστρων και του γαλαξία, συντηρούν οντότητες άλλων διαστάσεων, αραιότερες των υλικών, διαφανείς ή όχι ανά¬λογα με την ποσότητα φωτός που απορροφούν. Οι κραδασμοί αυτοί αποκωδικοποιούνται από τον εγκέφαλο που σχηματίζει τρισδιάστατη εικόνα της πραγματικότητας, και λειτουργεί όπως οι δικές σας μηχανές προβολής εικόνων μεγίστης ακρίβειας, και έτσι γίνεται ορατή η ύλη. Τις αόρατες πραγματικότητες επειδή αδυνατεί να τις συλλάβει, τις αγνοεί και τις αντιπαρέρχεται.
Σεις βλέπετε όντα που έχουν ισότιμους κραδασμούς με τους δικούς σας. Εμείς (ΟΛΥΜΠΙΟΙ) μπορούμε να συντονιζόμαστε κρα¬δασμιακά και να παρουσιαζόμαστε κατά βούληση σε πολλούς μαζί ή να συντονιζόμαστε σε απόλυτα προσωπική ιδιοσυχνότητα του ατόμου που μας βλέπει μόνο αυτό και όχι οι άλλοι».

Το ηλιακό μας σύστημα παρουσιάζει συμπαντικό ενδιαφέ¬ρον; Κρύβει κάποια μυστικά;
«Το ηλιακό σύστημα ΑΠΟΛΛΩΝ είναι ένα από τα μικρότερα του σύμπαντος. Η υλική του κατάσταση και η πυκvότητά του είναι μια μέση κατάσταση, αφού υπάρχουν βαρείς και υπερβαρείς ήλιοι που βρίσκονται στο τέλος των δημιουργικών διεργασιών. Σεις αγνοείτε πραγματικά τον ρόλο που έχει για την ζωή το ηλιακό φως που συντηρεί τη Ζωή στο σύμπαν».

«Η αποκρυπτογράφηση του κώδικα γενετικής (DNA) είναι μέρος του σχεδίου των αποστατών και όχι γήινων επιστημόνων. Η παρουσιασθείσα αποκωδικοποίηση δεν είναι πλήρης. Στον κώδικα γενετικής υπάρχουν με δική σας αρίθμηση τρισεκατομμύρια πληρο¬φορίες και όχι μόνο τρία δισεκατομμύρια όπως ανακοινώθηκε. Η έρευνα αυτή περιέχει ατέλειες. Ο γενετικός κώδικας των δικών μας γόνων «Ε» περιέχει σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες είναι άγνω¬στες και στους αποστάτες και ουδέποτε θα αποκαλυφθούν.
Μόνο ο Ιερός Άρχοντας Φωτός γνωρίζει αυτές. Αυτό που παρουσιάσθηκε σαν αποκωδικοποίηση του DΝΑ θα ωφελήσει σε μικρή κλίμακα τη γήινη επιστήμη. Κυρίως σε ιατρικά θέματα ασθε¬νειών. Παράλληλα θα παρασύρει απάνθρωπους επιστήμονες σε κακές χρήσεις όπως η προσπάθεια δημιουργίας υπερανθρωπο¬ειδών και διασταυρώσεις ζώων με άνθρωπο.
Η γήινη τεχνολογία έχει καταχωρήσει μεγάλο αριθμό πλη¬ροφοριών στους Η/Υ και ένας χειριστής που δεν γνωρίζει να τον χειρισθεί δεν θα μπορέσει να τις μελετήσει ή στην προσπάθειά του θα τον χαλάσει Στην ανθρώπινη κυτταρική μνήμη είναι κα¬ταχωρημένες τρισεκατομμύρια μνήμες εναποθηκευμένες στην ουδετέρα υπόφυση του εγκεφάλου, στην οποία δεν έχει πρόσβα¬ση η επιστήμη σας. Όπως δε δύνασθε να εvvoήσετε την έννοια του απείρου, έτσι δε δύνασθε να εvvoήσετε και την έννοια του κώδι¬κα γενετικής.
Εμείς δεν έχουμε σωματικά ελαττώματα και νοσογόνες κα¬ταστάσεις εκ γενετής, ούτε επηρεαζόμαστε από τον πόνο τον οποίον ελέγχουμε απόλυτα. Δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα ψυχικών και σωματικών ασθενειών. Ελέγχουμε τη λειτουργία του οργανισμού μέσω της ουδέτερης υπόφυσης με ανάλογη ρύθμιση, βιολογική, Χημική και ψυχολογική του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανι¬σμού.
Η διαδικασία του θανάτου μας είναι και αυτή ελεγχόμενη πλην βιαίων γεγονότων ή από ενέργεια τρίτων».

Οι Ολύμπιοι μας έχουν ενημερώσει ότι αναπαράγονται όπως και εμείς, εισερχόμενοι σε περιοχές πύκνωσης για αναπαραγω¬γή. Όμως όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και επικίνδυνες κατα¬στάσεις
«Αναπαραγόμαστε με πνευματική διάθλαση».


Οι υπερβατικές οντότητες και οι εξωγήινοι
«Δεν είναι πνεύ¬ματα, απλά μπορούν και αλλάζουν μορφές επειδή Ζουν σε υψη¬λότερο βαθμό ύπαρξης. Βλέπονται μεταξύ τους όταν δονούνται με τις ίδιες συχνότητες. Είναι ανώτερες οντότητες με τέλεια μορ¬φή τελειότητος».

«Η Γαία αποτελεί συμπαντικό φαινόμενο αυτοκαταστροφής. Έχετε δημιουργήσει προβλήματα στο συμπαντικό οργανισμό. Εντεταλμένες υπερβατικές οντότητες απεσταλμένες από το ΟΛΟΝ ΦΩΣ αδυνατούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους λόγω της αρνητικής στάσης των ανθρώπων, οι οποίοι επηρεάζονται νοητι¬κά από τους αποστάτες.
Η γήινη τεχνολογική εξέλιξη ακολούθησε πορεία αντίθετη με τους συμπαντικούς νόμους και έχει εξελιχθεί επικίνδυνα. Είναι καταστροφική για τον άνθρωπο, και όλα τα όντα του πλανήτη. Ευρίσκεσθε εκτός συμπαντικής αποστολής και στα πρόθυρα αυτοκαταστροφής. Επιστρέψατε στις Ελλάνιες αξίες "Μηδέν Άγαν" και "Παν Mέτρoν Άριστον" για να ισορροπηθεί ο πλανή¬της. Πρέπει να σταματήσουν οι ενέργειες αυτοκαταστροφής»

« Α¬παιτείται νέα υψηλή τεχνολογία που δεν διαθέτετε για τον καθα¬ρισμό του πλανήτη σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Πρέπει να στα¬ματήσει η παραπέρα καταστροφή του γιατί σε λιγότερο από είκο¬σι έτη θα γίνει μη αναστρέψιμη με δική σας ορολογία.
Η μη ελεγχόμενη τεχνολογία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός που θα σας αφανίσει Όχι μόνο δεν την ελέγχετε, αλλά αυτή ελέγχει εσάς και είστε υπόδουλοί της. Τη θεοποιήσατε και δεν βλέπετε ότι αυτοκτονείτε.
Αν δεν ληφθούν μέτρα ο συμπαντικός οργανισμός θ' αντι¬δράσει με τρομακτικές καταστροφές για να αποκατασταθεί η φυσική ισορροπία.
Με τη δική μας επέμβαση θα ελευθερωθεί ο πλανήτης από την κυριαρχία των αποστατών και των γήινων συνεργατών τους και θα αναγεννηθεί το ανθρώπινο γένος.
Οι αδυναμίες του σημερινού ανθρώπου οφείλονται στις πε¬ριορισμένες δυνατότητες του εγκεφάλου στον οποίο επεμβαίνουν οι αποστάτες και οι γήινοι συνεργάτες τους με τη δημιουργία άγ¬χους και ψυχολογικών καταστάσεων.
Οι περισσότεροι άνθρωποι της Γαίας δεν γνωρίζουν τίποτε για το παρελθόν γιατί γεννήθηκαν και βιώνουν πρωτόγονες κα¬ταστάσεις που οφείλονται σε επιδράσεις των αποστατών.
Ως σημαντικότερο κακό στη Γαία θεωρούμε την κακία του ανθρώπου, τη βιαιότητά του, τις ευτελείς αξίες του και τη λαθεμέ¬νη ανάπτυξη της τεχνολογίας του».

«Μην υποβληθούν ξανά άστοχες ερωτήσεις δεν λέμε τη μοί¬ρα ούτε αναμιγνυόμεθα σε μαντείες. Στο μέλλον κάθε ερώτηση θα υποβάλλεται αφού θα έχει εγκριθεί τουλάχιστον από τέσσαρες από εσάς. Αρνούμεθα κάθε ανάμιξη σε γεγονότα ή προβλέψεις που μειώνουν το φως του Ιερού Άρχοντα Φωτός. ‘Όσοι παρουσιάζο¬νται και κάνουν κατ' επάγγελμα προβλέψεις δεν έχουν σχέση και επικοινωνία μ' εμάς, αλλά με άλλες οντότητες, συνεργάτες των αποστατών για την παραπλάνηση του ανθρώπου».

Σαν μεγαλύτερο κίνδυνο για τον πλανήτη οι Ολύμπιοι θεω¬ρούν τα πυρηνικά.
«Ο πλανήτης σας κινδυνεύει από τα πυρηνικά όπλα που μπορούν να δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και να κα¬τακερματίσουν τα πάντα, να τον κονιορτοποιήσουν, να μετατοπί¬σουν τον άξονά του και να προκαλέσουν ένα νέο κατακλυσμό. Οι γήινοι επιστήμονες στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι συνερ¬γάτες του σκότους και της αποστασίας ελεγχόμενοι καθ' ολοκληρίαν από τους αποστάτες βρήκαν την επικίνδυνη χρήση της ατομικής ενέργειας και κατασκεύασαν βόμβες που χρησιμοποίη¬σαν στη Χιροσίμα και Ναγκασάκι και εκτός των θανάτων διασά¬λευσαν και τη μαγvnτόσφαιρα του πλανήτη.
Είναι οι ίδιοι επιστήμονες που αδιαφόρησαν για τη μόλυνση των υδάτων με υποβρύχιες πυρηνικές εκρήξεις και χημικά κατά¬λοιπα.
Τα πόσιμα ύδατα μολύνθηκαν με ασθένειες, μικρόβια και χημικά υλικά με τη λεγόμενη αποστείρωση ενώ καταστρέφουν έτσι και τον ανθρώπινο οργανισμό που αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από νερό. Οι πυρηνικές εκρήξεις δεν σκοτώνουν μόνο το σώμα του ανθρώπου αλλά τραυματίζουν και την ψυχική του ενέργεια, η ψυ¬χή αδυνατεί να ενσαρκωθεί και πάλι και δημιουργούνται ενερ¬γειακά προβλήματα στο συμπαντικό οργανισμό.
Έτσι καταστράφηκε και ο πλανήτης Άρης πριν από 1.000 γήινα έτη. Από το 1940 και μετά πολλοί από εμάς λάβαμε μέρος σε πολλές διασκέψεις ηγετών και φύγαμε απογοητευμένοι από την ανθρώπινη αφροσύνη.
Στις διασκέψεις κορυφής προσπαθήσαμε να πείσουμε τους ηγέτες σας ότι έχουν καθήκον να προστατέψουν τη Γαία αλλά δεν εισακουσθήκαμε.
ΕΧΟΥΜΕ ΜΟΝΟΝ ΥΨΗΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ¬ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ.
Η απογοήτευσή μας για την ανθρώπινη αφροσύνη μας υπο¬χρέωσε στην προετοιμασία πλανητών, με κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά σας, έτσι ώστε να μην υπάρξουν ψυχολογικές ανα¬τροπές σε περίπτωση ολέθρου της Γαίας.
Γνωρίζουμε τι λέτε και τι πράττετε όπου και να βρίσκεσθε, είτε κεκλεισμένων των θυρών, ή σε υπόγειες εγκαταστάσεις, εντός και εκτός διαύλων επικοινωνίας. Γνωρίζουμε τι σκέπτεσθε κάθε στιγμή. Εσείς δεν ξέρετε τι κάνετε.
Οι πυρηνικές δοκιμές έχουν εκμηδενίσει κάθε ισοζυγίαν ισορροπίας στη Γαία. Ήδη με την τήξη των πάγων και την τρύπα του όζοντος έχει προκληθεί αργή ανεπαίσθητη μετακύληση του άξονα των πόλων. Αν δεν ληφθούν μέτρα θα συνεχισθεί ή θα επιταχυνθεί και θα επιφέρει μετακίνηση του άξονα του πλανήτη. Τούτο θα προκαλέσει αλυσιδωτή δημιουργία σεισμών και ρηγ¬μάτων, ενεργοποίηση των ηφαιστείων, ενεργών και ανενεργών, κολοσσιαίων ανεμοστροβίλων όπου οι ταχύτητες θα ξεπεράσουν τα 1.500 χιλιόμετρα την ώρα, τα κύματα της θάλασσας θα ξεχυ¬θούν στη στεριά σαν ορμητικοί ποταμοί και θα ξεπεράσουν τα800 μέτρα ύψος. Οι ραδιενεργές και χημικές εστίες θα μολύνουν όλο τον πλανήτη, και όσοι επιβιώσουν από την καταστροφή θα πεθάνουν από τη μόλυνση στεριάς, θαλάσσης και αέρα. Καλόν είναι σεις οι άνθρωποι ν' αφυπνισθείτε και να προστατέψετε τον πλανήτη σας, για να μη δοκιμάσετε τον τρόμο της κοσμικής καταστροφής. Μια τέτοια δοκιμασία δίνει την αίσθηση ότι ολό¬κληρο το σύμπαν έχει πέσει επάνω σας».

«Οι αποστάτες έχουν υπερβεί όλα τα ανεκτά όρια. Επίκειται η επέμβασή μας. Θα διανύσετε περίοδον πρoετoιμασίας πριν αναλάβετε δράση. Σκόπιμα δεν προσδιορίζουμε χρόνο επέμβα¬σης για δική σας προστασία. Η έννοια του συντόμως είναι τόσο γρήγορα και τόσο αργά όσο απαιτούν και επιτρέπουν οι συνθή¬κες και ο χρόνος πρoετoιμασίας σας. Είμαστε πλησίον σας και σας στηρίζουμε. Προ της αφίξεως των δυνάμεών μας θα σας προ¬σεγγίσουν φωτοφόρα όντα. Μη φοβηθείτε. Δεν θα είμαστε εμείς, αλλά δικά μας δημιουργήματα, αγαθά για σας. Ακολουθείστε τις οδηγίες τους. Η ΛΥΡΑ (Απόλλων) θα σαλπίσει και πάλι την αφύπνι¬ση όλων των απανταχού της Γαίας Ελλάνιων, και ο άνεμος θα σα¬ρώσει τα τείχη των αποστατών.
Το Ελλάνιο Γένος θα ανέλθει δόξαν μεγίστη πριν την ημέρα μηδέν (ημέρα επέμβασης) ».

«Επεδήσαμε (σταματήσαμε) στο δορυφόρο Διός Ευρώπη, με δική σας ονομασία. Aπoστέλλoμεν συνεχώς προειδοποιητικά μη¬νύματα στους αποστάτες του διαστημικού κέντρου της Γαίας (ΝΑ¬ΣΑ), να σταματήσει την καταστροφή του ανθρώπινου γένους με μεταλλαγμένα τρόφιμα, αλλοιωμένα φάρμακα και εμβόλια. Αναμένουμε ενισχύσεις μοιρών γαλαξιακού στόλου, για εκ¬κίνηση και πέδηση στον πλανήτη σας.
Ενημερώσατε όσο μπορείτε μεγαλύτερο αριθμό Ελλάνιων Ελλάνιας για παρεμπόδιση του σχεδίου των αποστατών που σχε¬διάζουν καταστροφή του Ελλάνιου γονιδίου «Ε», με εισαγόμενα εμβόλια και Ζωικά προϊόντα καθώς και προϊόντα σόγιας.
Είναι άκρως επικίνδυνα. Θα μεταλλαχθεί ο ανθρώπινος κώ¬δικας γενετικής, σταθερά και με αργό ρυθμό. Θα αυξηθούν οι στειρώσεις σε άνδρες και γυναίκες.
Επίσης όταν θα έλθει η στιγμή κατά την οποία θ' αρχίσει η αφύπνιση του Ελλάνιου γονιδίου, δεν θα είναι εφικτή, διότι ο μεταλλαγμένος ερπετικός ιός, θα εμποδίσει τη διεργασία αφύπvι¬σης, μέσω νετρίνων που θα σας απoστέλλoυμε. Το ίδιο με τα εμ¬βόλια ισχύει και για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Προσέχετε.
Ενημερώστε Ελλάνιους ότι έχει κατασκευασθεί σκεπτόμενος ιός ο οποίος θα τοποθετείται μελλοντικά σε εμβόλια. Ο ιός αυτός θα ενεργοποιείται με μικροκύματα από απόστα¬ση, θα είναι ανίατος και θα καταστρέφει ολόκληρο τον ανθρώπι¬νο οργανισμό».

«Δεν δεχόμαστε ερωτήσεις. Θα σας δίνουμε εντολές και μη¬νύματα. Το συμβούλιο των ουρανίων «Ε» δεν πήρε ακόμη εντο¬λές από τον Ιερό Άρχοντα Φωτός. Ο πλανήτης Διός Ευρώπη(Τ= 1563 χιλ. σελήνης Τ= 1738) κατοικείται από οντότητες που μοιάζουν μ' εμάς κι εσάς. Η καταγωγή τους είναι ποικίλη. Ο πλη¬θυσμός του ανέρχεται σε 100.000.000 άτομα. Προηγούνται σε πνευματικότητα από τους ανθρώπους της Γαίας».

«Σε σύντομο χρόνο η Γαία θα εισέλθει στη σημαντικότερη περίοδο από την εμφάνιση της Ζωής σε αυτή. Προετοιμάστε τους εαυτούς σας για συγκλονιστικές εμπειρίες και βιώματα. Συνεχί¬σατε προσπάθειας διά αφύπνιση και ενημέρωση Ελλάνιων περί της ελεύσεώς μας. Κατά την περίοδον αυτή πρέπει να είστε ιδιαί¬τερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί για τις πληροφορίες που θα διασπείρονται από τους αποστάτες. Θα επιδιώξουν με διαστρέ¬βλωση της πραγματικότητας και με θρησκευτικό παροξυσμό να οδηγήσουν μεγάλες μάζες ατόμων σε αυτοκτονία όπως έπραξαν στο παρελθόν».

«Ολοκληρώνονται σημαντικές διεργασίες μας στη Γαία, τις οποίες δε γνωρίζετε για δική σας προστασία. Ολοκληρώνεται η άφιξη ενισχύσεών μας στο δορυφόρο Ευρώπη».

«Στη Γαία υπάρχουν Μονάδες Ελευθέρων Σταθμών επαν¬δρωμένες με ενσαρκωμένους ''Ε''. Ο κάθε σταθμός επικοινωνεί με τα δικά του σκάφη που περιπολούν στο ηλιακό σας σύστημα. Η επικοινωνία αυτή γίνεται με ακτίνες φωτός, ορισμένης συχνότητας, τις οποίες δεν δύνασθε ν' αντιληφθείτε με την όρασή σας η οποία είναι ατελής και περιορίζει το όλο πεδίο των εικόνων σας. Η τεχνολογία σας υστερεί και αυτή και δε δύναται να τις εντοπίσει
Η όρασή σας βλέπει μόνο το φως σαν ενεργοποιημένη ύλη και δεν αντιλαμβάνεται ότι η ενέργεια της ύλης είναι το φως της διαιρoύμεvnς σκέψης. Με τα μάτια του πνεύματος φαντάζεσθε και το ΟΛΟΝ ΦΩΣ από το οποίον προέρχεσθε σαν απόληξη των ακτίνων του και πνοή του, αλλά δεν έχετε τη δυνατότητα να το ιδείτε».
«Σαν γόνοι δικοί μας έχετε ανεπτυγ¬μένο περισσότερο από τους άλλους τον εσωτερικό σας κόσμο. Εκφράζεσθε όπως σας δημιουργήσαμε. Γενετικά όμως δεν κατα¬φέρατε να απαλλαγείτε από το άγχος που ασκούν πάνω σας οι αποστάτες για να σας ελέγχουν καλλίτερα αν και σας είχαμε δώσει τα παίγνια τέρψεως, σας διδάξαμε τα αγωνίσματα και την γύμναση και σας βοηθήσαμε στην ανάπτυξη του πολιτισμού σας με τις τέχνες και τις επιστήμες».

Τι ήταν εκείνο που σας έκανε να επιτρέψετε την υποδούλωση της Ελλάδας στους Τούρκους για 400 χρόνια και να παρακμάσει ο Eλλnνισμός;
«ο Eλλnνισμός είναι συμπαντική έννοια, δεν αφορά μόνο τη Γαία αλλά το σμήνος 13 γαλαξιών ολόκληρο, επομένως είναι λάθος σας να πιστεύετε ότι παρήκμασε. Οι μόνοι που παρήκμασαν ήταν οι κάτοικοι της Ελλάνια. Η εξάπλωση των θρησκειών με δική σας ονομασία, χριστιανισμού και μωαμεθανισμού οπι¬σθοδρόμησαν την πνευματική πορεία της ανθρωπότητας.
Η υποδούλωση της Ελλάνια στους Τούρκους, είχε σαν απο¬τέλεσμα τη διασπορά των ελλάνιων, σ' όλη τη Γαία και περισσό¬τερο στην Ευρώπη, είτε σα φυγάδες, είτε καταδιωκόμενοι, είτε σα μετανάστες και σκλάβοι. Όλοι αυτοί λειτούργησαν σαν από¬στολοι του Ελληνισμού.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή του ελληνισμού είναι η παγκόσμια βοήθεια και δεν περιορίζεται σε στενά γεωγραφικά όρια.
Όλοι οι διασπαρθέντες 'Έλληνες συντέλεσαν στην Αναγέν¬νηση της Ευρώπης με δική σας ορολογία μετά από τον πνευματι¬κό αφανισμό του Μεσαίωνα. Μόνο οι ελλάνιοι μπορούσαν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια δοκιμασία. Είχαν υποχρέωση να ξαναφέρουν το φως στον κόσμο. Και θυσιάστηκαν γι' αυτό.
Εάν δεν ελέγχαμε την πορεία των ελλάνιων λόγω των τερα¬στίων πνευματικών τους αποθεμάτων, θα είχαν κυριαρχήσει σ' ολόκληρη τη Γαία όπως έγινε και στο παρελθόν, και όλοι οι άλ¬λοι λαοί θα ήταν κάτω από πνευματική καθοδήγηση και δεν θα εξελισσόταν μόνοι τους.
Όλη η πορεία των ελλάνιων είναι ελεγχόμενη. Ο έλεγχος αυ¬τός θα αμβλυνθεί προκειμένου να απελευθερωθούν οι πνευματι¬κές τους δυνάμεις που θα κυριαρχήσουν σε όλον τον πλανήτη».

«Πρόσφατα έγινε συνάντηση ενσαρκωμένων «Ε» Διακανονι¬στών Κοινωνικής Ισορροπίας με την Πνευματική Ελληνική Ομάδα Επικοινωνίας και Διάσωσης της Ουράνιας Γνώσης και πήραν σημαντικές αποφάσεις:
- Να ενταθεί η προσπάθεια αφύπνισης των ελλάνιων και να θυ¬μηθούν ποιοι είναι.
- Να ενημερωθούν οι ελλάνιοι για την επικείμενη άφιξη των Ολύμπιων.
- Να εξoυδετερoπoιηθoύν οι οικονομικοί εξουσιαστές.
- Να παρεμποδισθεί το αντιανθρώπινο έργο των αποστατών και των συνεργατών τους.
- Να συγκροτηθούν πυρήνες αντίστασης κατά της προσπάθειας που γίνεται για τη διάβρωση των αξιών του Ελληνισμού.
- Να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια που αφορά την ελλάνια ιστο¬ρία, τους διωγμούς και συκοφαντίες κατά του ελληνισμού, τις εχθρικές ενέργειες εις Βάρος της ελλάνιας και της παράδοσής της.
- Να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια σχετικά με τον ρόλο των πολι¬τικών κομμάτων.
- Να επιμείνουμε στη διάδοση με κάθε μέσον της ελλάνιας γλώσσας, Ιστορίας, της Γραμματείας και του Αρχαίου ελλάνιου πολιτισμού.
Η Πνευματική Ελληνική Ομάδα Eπικoιvωνίας και Διάσωσης της Ουράνιας Γνώσης λειτουργεί σα φιλική εταιρεία συμπαντικής καθοδήγησης. Όλα τα μέλη της είναι γόνοι «5>, έχουν ορισθεί από εμάς και συντονίζονται από εμάς με μηνύματα που στέλνουμε στους δίαυλους επικοινωνίας. Η σύνθεση, η δομή και η λειτουρ¬γία της είναι άγνωστη σ' εσάς. Όλες οι ομάδες «5> εντάσσονται σε αυτήν κατόπιν δικής μας εντολής. Εμείς ορίζουμε και τα μέλη των ομάδων «Ε» τις κωδικές ονομασίες και τα εμβλήματά τους, και όχι ανώτερα γήινα στελέχη. Όλα τα μέλη διακτινίζoνται στον «ΠΗΓΑΣΟ» και παίρνουν οδηγίες. Οι διάφορες βαθμίδες «Ε» δε γνωρίζονται μεταξύ τους.
Περιλαμβάνει ενσαρκωμένους Ανδρομέδειους «Ε» χιλιάδων ετών, που δε διαφέρουν σε τίποτε από εσάς και ουδέποτε έπαψε να λειτουργεί από την εποχή της μεγάλης σύγκρουσης. Προ¬στρέχουν σε βοήθεια όταν τους Ζητηθεί κατόπιν εντολής της Ανωτέρας Τάξης Συμμάχων της οποίας ηγείται ο Απόλλων-Φαέ¬θων-Φοίβος.
Η Αθηνά η οποία καθοδηγεί την ομάδα, είναι υπεύθυνη για την προστασία του Ελληνισμού και έναντι του Ιερού Άρχοντα Φωτός που καθορίζει το μέλλον της».
Θα συναντηθούμε κάποτε; Πότε;

«Ναι σε λίγα χρόνια όταν θα έχει ωριμάσει η ιδέα της κοσμι¬κής σύνδεσης της Γαίας με τη Γαλαξιακή Συνομοσπονδία των«Ε».

Τι εννοείτε σύνδεση της Γαίας με την Γαλαξιακή Συνομο¬σπονδία των «Ε»;

«Σας έχουμε πει και στο παρελθόν ότι η Ανδρομέδεια φυλή μας εποίκησε πολλούς πλανήτες του Γαλαξία της Ανδρομέδας αλλά και των άλλων γαλαξιών του σμήνους μεταξύ των οποίων και το δικό σας πλανήτη.
Έτσι δημιουργήσαμε την ουράνια αυτοκρατορία σμήνους 13 Γαλαξιών συμμάχων. Ομοίως υπάρχουν και συμμαχίες αποστατών.
Η Γαία με δική σας αρίθμηση, εδώ και 13.000 χρόνια βρί¬σκεται στην κυριαρχία των αποστατών από τους αστερισμούς Όφεως, Ύδρας, Κήτους, Ηρακλή, ε Βοώτη και ε Ηνίοχου. Στο παρελθόν και μετά την κυριαρχία των αποστατών υπήρχε κοσμι¬κή σύνδεση της Γαίας με τους πλανήτες των αστερισμών Σειρίου, Κάνωπος, Λύρας, Λαγού, Ωρίωνα, Πλειάδων, Περσέα, Κασσιό¬πης και Ανδρομέδας μέχρι τον μεγάλο κατακλυσμό.
Εμείς με γονιδιακή παρέμβαση αφαιρέσαμε τις μνήμες αυ¬τών που επέζησαν ώστε να εξαλείψουμε τις μνήμες τρόμου από τη μεγάλη καταστροφή. Η επικοινωνία μαζί μας συνεχίστηκε για πολύ ακόμη και οι Γήινοι «Ε» δεν θυμόταν ούτε την καταστροφή ούτε την αφετηρία ελεύσεώς τους.
Υπήρξαν μεμονωμένες προσπάθειες κοσμικής σύνδεσης με το όνομα Ηρακλής, Πήγασος, Αργώ, Περσέας και Φαέθων που απέτυχε λόγω δυστυχήματος.
Σήμερα μεταφέρουμε τις εντολές αφύπνισης των γόνων «Ε» με δικές μας επεμβάσεις στις κυτταρικές δομές.
Όλο το παρελθόν και όλη η αλήθεια που παραποιήθηκε από τους αποστάτες, αναζητείστε τα σε αυτό που ονομάζεται «Ελ¬ληνική Μυθολογία».
Είστε σε θέση να διακρίνετε την αλήθεια από το ψέμα. Όλα τα κύτταρα του οργανισμού σας βρίσκονται σε εγρήγορση. Ζητεί¬στε τη δική μας βοήθεια και θα σας δοθεί σταδιακά. Ο Ιερός Άρ¬χων Φωτός θα επέμβει και πάλι. δε θα επιτρέψει να καταστραφεί το έργο της δημιουργίας. Αναμείνατε το μέλλον με αισιοδοξία.
Θα αφαιρέσουμε τον έλεγχο της Γαίας από τους αποστάτες και θα απελευθερώσουμε την πνευματικότητα των γόνων μας. Αυ¬τοί που θα γεννιούνται μετά την επέμβαση θα έχουν σε πλήρη λειτουργία τον εγκέφαλό τους και θα συντελεσθεί με δική μας επέμβαση».
«Αντιλαμβανόμεθα τη συμπεριφορά σας, τις αμφιβολίες και τις επιφυλάξεις σας προς εμάς. Δεν πρέπει να γνωρίζετε περισ¬σότερα για την αλήθεια. Σας συνιστούμε υπομονή. Αυτά που σας έχουμε πει είναι ασήμαντα μπροστά σ' αυτά που θα βιώσετε. Εί¬μαστε πλησίον σας όπως και εσείς θα βρεθείτε πλησίον μας σύντομα. Η αποστολή μας είναι κοινή και θα πετύχει απόλυτα.
Οι αμφισβητήσεις σας μας χαροποιούν, γιατί για μια ακόμη φορά έχετε την επιβεβαίωση ότι είσθε δική μας προέκταση. Στα τρία Χρόνια επικοινωνίας δεν προσπαθήσαμε ποτέ να σας πεί¬σουμε ή να επιβάλουμε οτιδήποτε. Ουδέποτε σας υποσχεθήκα¬με κάτι γιατί θα παραβαίναμε συμπαντικούς νόμους. Απλά σας αποκαλύψαμε μέρος των σχεδίων μας και είναι φυσικό να υπάρ¬χουν κενά.
Υπέρτατο αγαθό για όλα τα όντα του σύμπαντος είναι η ελευθερία.
Είσθε ελεύθεροι να αξιολογείτε, να αμφιβάλετε, να απορρί¬πτετε ή να αποδέχεσθε οτιδήποτε κατά την κρίση σας. Σας υπεν¬θυμίζουμε ότι πάνω απ' όλα τα όντα του σύμπαντος είναι το ΟΛΟΝ ΦΩΣ, το οποίον ουδέποτε θα επιτρέψει την επικράτηση του κακού επί του καλού.
Στον εποικισμό άλλων πλανητών θα συμμετάσχουν εθελο¬ντικά όσοι θέλουν υπό προϋποθέσεις θα είναι γόνοι «Ε» απε¬λευθερωμένοι και ελεύθεροι, καθώς και αυτοί που θα επιστρέ¬ψουν στην πατρίδα για λήψη εντολών.
Όσοι ακολουθήσουν την αποστολή θα ενημερωθούν έγκαι¬ρα για την ψυχολογική τους προετοιμασία.
Όσοι επίσης παραμείνουν στη Γαία θα επιλεγούν από εμάς, με κριτήρια τις δυνατότητες εκτελέσεως της αποστολής, που θα είναι η εκ θεμελίων αναγέννηση και αναδημιουργία του νέου κόσμου και ενός γήινου πολιτισμού απαλλαγμένου από τις σημε¬ρινές αδυναμίες.
Τούτο θα επιτευχθεί με δική μας υποστήριξη. Η Ελλάνια θα καταστεί και πάλι το κέντρο του κόσμου.
Δεν υπάρχει περίπτωση να σας χρησιμοποιήσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Τεχνολογικά βρισκόμαστε σε απόλυτη υπεροχή σε σύγκριση μ' εσάς. Αν επιθυμούσαμε να σας υπο¬δουλώσουμε, η επικράτησή μας θα ήταν καθολική και ακαριαία και στη συνέχεια η δυνάστευσή σας όπως την υφίστασθε σε μεγάλο βαθμό από τους αποστάτες.
Οι σωματικές και πνευματικές μας ανάγκες καλύπτονται καθ' ολοκληρία από την τεχνολογία μας και δεν εξαρτώμεθα από τρίτους.
Ο δικός σας προορισμός είναι να μεταφέρετε τον σπινθήρα Ζωής σε άλλους πλανήτες του σύμπαντος».
Στην ερώτηση, θα θέλαμε να ιδούμε κάποιον από εσάς μας απάντησαν:
«Δεν είστε επαρκώς έτοιμοι για μια τέτοια συνάντηση. Οδη¬γείστε από την περιέργεια για το άγνωστο και γι' αυτό αδημονεί¬τε. Δεν ήρθε ακόμη το πλήρωμα του Χρόνου».

«Προσοχή: Καταβάλλεται προσπάθεια σύγχυσης, από τους αποστάτες, των δικών μας γόνων «Ε» με αποστολή ψευδών μη¬νυμάτων και κυκλοφορία παραπλανητικών εντύπων με ελάχιστες αλήθειες. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι στο όνομα της αγάπης και της ελευθερίας προσπαθούν να πείσουν δικούς μας γόνους με κατάχρηση των εννοιών αυτών που τις έχουν κατα¬στρατηγήσει.
Λόγω του κινδύνου αυτού κατέφθασαν άλλοι δύο πλοηγοί υποθυγατρικών σκαφών με τα σκάφη τους της 7ης Αποστολής. Εκτός από το ΝΙΣΠΑ αφίχθηκαν και οι, ΔΟΝΕΥΣ (Αιχμή του Βέ¬λους) και ο ΟΛΥΟΝ (Καταστροφέας). Την επικοινωνία μας την κοινοποιούμε σε ολόκληρη την Ιεραρχία μας στην οποία είσαστε γνωστοί.
Οι αποστάτες δεν δύνανται πλέον να δημιουργούν παρεμβο¬λές δημιουργώντας σύγχυση σ' εσάς.
Παρακολουθούμε συνέχεια ολόκληρο το ηλεκτρικό δίκτυο της Γαίας και μελετούμε ακαριαία όλες τις μεταβολές όσο ανε¬παίσθητες και αν είναι, ενώ η γήινη τεχνολογία παρακολουθεί μόνο τις επικοινωνίες, ασύρματες, ενσύρματες και δορυφορικές. Είναι εγγύς ο χρόνος των μεγάλων εξελίξεων. Θα πρέπει να προ¬ετοιμασθείτε κατάλληλα γιατί ο καιρός πλησιάζει, που θα πραγ¬ματοποιήσετε τη συνάντηση μ' εμάς. Καταβάλατε προσπάθεια αφύπνισης και πνευματικής ανάτασης απάντων των Eλλάνιων. Θα αναμείνετε συναντήσεις απεσταλμένων μας με μερικούς από εσάς».

Μπορείτε να μας ενημερώσετε γιατί η ΝΑΣΑ ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τον εντοπισμό των διαύλων επικοινωνίας του Ελληνικού χώρου;
«Η ΝΑΣΑ παρακολουθούσε την επικοινωνία που είχαμε μαζί σας. Προσπαθούσε να εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας των διαύ¬λων, πώς γίνεται η επικοινωνία, να εντοπίσει τη θέση τους και να κάνει παρεμβολές ώστε να είναι αδύνατη η επικοινωνία μαζί σας.
Σκόπιμα επιτρέψαμε την παρακολούθηση της επικοινωνίας και σκόπιμα διαρρεύσαμε κάποιες επικοινωνίες γιατί έτσι προω¬θούσαμε τα δικά μας σχέδια.
Εμείς ελέγχουμε όλες τις αποστολές στο διάστημα και τις εγκρίνουμε ή τις απορρίπτουμε. Εμείς διασώσαμε το πλήρωμα του διαστημικού σταθμού MIR.
Η ΝΑΣΑ ανησύχησε από τη στιγμή που ασφαλίσαμε το νινονικό σύστημα και έχασε την επαφή μαζί μας.
Από ΤΟ Νοέμβριο του 1999 έχει τoπoθετηθεί από τη ΝΑΣΑ τεχνολογικός εξοπλισμός για την ανίχνευση των σημάτων και τον εντοπισμό σας. Ο εξοπλισμός αυτός ελέγχεται από τους αποστά¬τες και αναμένουν να συλλέξουν πλnρoφoρίες από την κοινο¬ποίηση των σχεδίων μας προς εσάς.
Πλην της Αττικής που ελέγχεται από πολλούς σταθμούς, έχουν τοποθετηθεί σταθμοί στην βιομηχανική Ζώνη Ηρακλείου Κρήτης, περιοχή Ακροκορίνθου, Ολυμπία, Δελφούς, Πήλιoν, Θάσο, Ιωάννινα, FYROM και Σμύρνη καθώς και σ' όλους τους αναμεταδότες εικόνων μεγάλου τηλεοπτικού καναλιού Εβραϊκών συμφερόντων
Είναι τηλεχειριζόμενοι και αποστέλλουν πλnρoφoρίες μέσω δορυφόρων.
Κάθε σταθμός παρακολούθησης έχει διαφορετική ισχύ και ακτίνα κάλυψης ώστε να καλύπτουν το έδαφος της Eλλάνια και τμήματα εδάφους γειτονικών χωρών.
Όλος αυτός ο εξοπλισμός θ' αχρηστευθεί όταν θ' αλλάξου¬με τους τρόπους επικοινωνίας και θα επικοινωνούμε χωρίς επι¬φυλάξεις.
Ορισμένα τμήματα είναι ορατά από το κοινό, αλλά είναι δύσκολο ν' αντιληφθεί τι αποστολή έχουν.
Στη σημερινή περίοδο που αποστέλλομεν τα μηνύματά μας, ουδείς δίαυλος ανοίχθηκε. Εκτάκτως χρησιμοποιούμε νιόνια για τους δικούς σας διαύλους, διότι έπρεπε να σας δώσουμε οδηγίες Eλλάvιου και συμπαντικού ενδιαφέροντος.
Οι αποστάτες προσπαθούν ν' ανιχνεύσουν την οθόνη του υπολογιστή σας, αλλά το μόνο που βλέπουν είναι μία κενή οθό¬νη. Μόνο εσείς βλέπετε τα μηνύματά μας που είναι προσαρμο¬σμένα στην ανθρώπινη όραση. Στα δικά τους μηχανήματα εμφανίζεται η οθόνη του υπολογιστή σας χρώματος μελανί και χωρίς γράμματα. Οι δίαυλοι θ' ανοιχθούν με εντολή του Δία από τον Απόλλωνα Φαέθοντα Φοίβο».

Υπάρχει τρόπος που μπορούμε να Βοηθήσουμε το έργο σας;

«Σκοπός σας είναι να ενημερώσετε όσους πιο πολλούς μπορείτε για την επικοινωνία μας και την
επικείμενη άφιξή μας. Να συμβάλλετε με κάθε τρόπο στη διάδοση των αρχών του Ελληνισμού.
Περιορισθείτε αποκλειστικά στην αφύπνιση του ελληνισμού και των γόνων «Ε».
Τούτο θα επιτευχθεί και με τη δική μας επέμβαση για τη δημιουργία ρευμάτων φιλελληνισμού σε όλη τη Γαία. Εμπιστευθείτε αυτούς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, είναι δικοί μας γόνοι. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνείτε μεταξύ σας εντός και εκτός Eλλάvιας δε θα δημιουργήσετε επίσημη οργάνωση αλλά άτυπες ομάδες από επιλεγμένα μέλη. Δε θα υπάρχει ιεραρχία αλλά όλα τα μέλη θα είναι ισότιμα. Θα δώσετε υπόσχεση τιμής στο «ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΦΩΣ», όλοι σας θα προσφέρετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε. Κεντρικός άξονας επικοινωνίας θα είναι η αναζήτηση της αλήθειας μέσα από τον ελληνικό στοχασμό και όχι η εθνική σας ανάταση.
Θα σας παρέχουμε προστασία στην εκτέλεση του έργου σας. Οι ενέργειές σας θα Κατευθύνονται από εμάς που θα υποβοηθούμε το έργο σας.
Το Ελλάνιον Φως θα φωτίσει και πάλι τον κόσμο. Η ελλάνια και η Γαία ολόκληρη θα φωτισθούν από το Απολλώνιο Φως».
Η γλώσσα που μιλάτε μοιάζει με κάποια γήινη;
«Η Ελλάνια γλώσσα είναι τμήμα της ουράνιας γλώσσας την οποία ομιλεί το Σμήνος 13 Γαλαξιών για την επικοινωνία του. Η γλώσσα αυτή είναι τέλεια και δεν εξελίσσεται. Είναι κωδικοποιη¬μένη, αρμονική σε μαθηματική Βάση.
Είναι η μητέρα όλων των άλλων γήινων γλωσσών. Υπάρχουν πολλά στοιχεία άγνωστα σ' εσάς τα οποία θ' ανα¬ζητήσετε στην αρχαία ελληνική γνώση η οποία είναι η πηγή όλων των ιδεών. Τη μεταδώσαμε με τους ενσαρκωμένους Αν¬δρομέδειους που σεις ονομάσατε φιλόσοφους.
Η Ελλάνια γλώσσα είναι η πρώτη γλώσσα στη Γαία και η μόνη μη γήινη.
Οι υπόλοιπες γλώσσες προέρχονται από αυτήν, και τις δημι¬ούργησαν οι Αποστάτες για να αποδυναμώσουν την επικοινωνία των ανθρώπινων όντων. Αυτό σας έχει μεταφερθεί αλληγορικά με το βιβλίο των αποστατών την Παλαιά Διαθήκη σαν Πύργος της Βαβέλ.
Εμείς δυνάμεθα ν' αφομοιώσουμε οποιαδήποτε γλώσσα και να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους που τη μιλάνε. Πολύ σύντομα η Ελλάνια γλώσσα θα γίνει διεθνής».

Το 2000 που έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Σύδνεϊ της Αυστραλίας, γίναμε μάρτυρες παράδοξων γεγονότων. Η ιερή φλόγα δεν άναψε στην Ολυμπία, και κατά τη διαδρομή της προς Αυστραλία πολλοί θέλησαν να την σταματήσουν και να τη σβήσουν. Είδαμε τον Αυστραλό Ολυμπιονίκη να ανάβει την ολυμπια¬κή φλόγα και στη συνέχεια να πέφτει νεκρός. Ρωτήσαμε γιατί συμ¬βαίνουν όλα αυτά και η απάντηση που πήραμε έλεγε τα εξής:
«Η μη αφή του ΟΛΥΜΠΙΟΥ φωτός ήταν μια προειδοποίηση στους αποστάτες και τους γήινους συνεργάτες τους.
Τ ο ΟΛΥΜΠΙΟΝ φως είναι μέρος του ΕΛΛΑΝΙΟΥ φωτός και εκφράζει τη χάρη του Ιερού Άρχοντα Φωτός στους Ελλάνιους και το προσφέρει δωρεά σε αυτούς ο Απόλλωνας-Φαέθων-Φοίβος.
Το Ολύμπιον φως είναι ιερό και δεν πρέπει να γίνεται αντι¬κείμενο εκμετάλλευσης αρρωστημένων μυαλών.
Ο Αυστραλός λαμπαδηφόρος δεν πέθανε τυχαία αλλά παρέ¬δωσε στη φύση το σώμα του αφού εκπλήρωσε το σκοπό της ζωής του. Τον τιμούμε».

Τόσο η προσδοκία μιας επαφής, όσο και η περιέργεια και περισσότερο η προσμονή της συγκλονιστικής εμπειρίας μας ανά¬γκασαν να υποβάλουμε το αίτημα να μας πάρουν μαζί τους(26.2.2000 Δελφοί).
«Μην αφήνετε να σας κυριεύσει η περιέργεια για το άγνω¬στο. Μην βιάζεσθε να επιστρέψετε στην πατρίδα. Το ταξίδι στο διά¬στημα για σας απαιτεί μεγάλη ψυχική και σωματική προετοιμα¬σία, αλλιώς θα είναι επικίνδυνο. Το ταξίδι αυτό θα το πραγματο¬ποιήσετε στο μέλλον. Σας συνιστούμε υπομονή».

Ένα μήνυμα που μας δώσατε μοιάζει με το περιεχόμενο ται¬νίας X-FILES με ερπετικούς αποστάτες. Τι συμβαίνει;
«Σας συγχαίρουμε διά το ευφυές του πvεύματός σας και την παρατηρητικότητά σας. Μην ανησυχείτε πλέον για παρεμβολές αποστατών. Το κείμενο της ταινίας το προσφέραμε εμείς στον συγ¬γραφέα. Έχει επαφή μαζί μας. Του επιστήσαμε την προσοχή να μην αλλάξει, προσθέσει ή αφαιρέσει ούτε μια λέξη από το κείμενο. Είναι ακριβής και αληθινή η ιστορία των γεγονότων. Έπρε¬πε στην ταινία να μεταφέρει ακριβώς την πληροφορία μας. Δεν είναι δικές του οι σκέψεις. Ασπάζεται και τιμά το Ελλάνιον πνεύ¬μα. Είναι από τους ελάχιστους στην καλλιτεχνική Βαβυλώνα της αμερικανικής ηπείρου.
Η ταινία είναι μήνυμα κώδικας. Μην ανησυχείτε για μη απάντηση στα ερωτήματά σας. Ευρισκόμεθα προσωρινά εκτός εμβέλειας Χρησιμοποιουμένου συστήματος επικοινωνίας. Θα επανέλθουμε σύντομα».
Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε πως συμβαίνει τα ελληνι¬κά ιερά να είναι χτισμένα πάνω σε διαύλους επικοινωνίας;
«Η επιλογή της θέσης έγινε με δική μας υπόδειξη στα ιερα¬τεία τα οποία επικοινωνούσαν μαζί μας.
Οι ναοί ήταν χτισμένοι πάνω σε ενεργειακούς χώρους και διαύλους επικοινωνίας όπου τους αποστελλόταν μηνύματα ή κατέ¬βαιναν διάφορες οντότητες από τους αστερισμούς που γνωρίζετε. Η παρουσία στους ναούς, αυτών που σεις ονομάζετε θεούς και ημίθεους, δεν ήταν οφθαλμαπάτη αλλά μια πραγματικότητα, με εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός.
Οι δίαυλοι αυτοί ενεργοποιούνταν με τη δύναμη της προ¬σευχής, εμείς μπορούσαμε τεχνητά και κατά βούληση να ενερ¬γοποιήσουμε τους διαύλους».

«Το Πήλιον εκτός από το ότι περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό διαύλων επικοινωνίας, είναι μέγας ενεργειακός κόμβος όπως το Ιδαίον Άνδρο της Κρήτης και συνιστά ένα πολυσύνθετο ενεργει¬ακό πλέγμα τις δυνατότητες του οποίου αγνοείτε».

Σε ερώτησή μας τι ψάχνουν οι Αμερικανοί με τις υποθαλάσ¬σιες έρευνες στις Βόρειες Σποράδες και τι συμβαίνει στη Γορίτσα του Βόλου, οι Ολύμπιοι μας απάντησαν.
«Στις Βόρειες Σποράδες με δική σας ονομασία αναζητούν οι Αμερικανοί ουράνια τεχνογνωσία που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν οι Ελλάνιοι
Στο όρος Πήλιο υπάρχει κοσμική πύλη οφειλόμενη στη με¬γάλη συσσώρευση ενέργειας που υποβοηθούσε την κάθοδό μας στη Γαία με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.
'Όλος ο ορεινός όγκος του Πnλίου έχει εκτεταμένες σπηλαιώσεις στις οποίες υπάρχουν εξαιρετικά άριστες ενεργειακές συνθήκες. Τα μεγάλα σπήλαια έχουν διαμορφωθεί από εμάς και φιλοξενούν ουράνια τεχνολογία απαραίτητη για τη συντήρηση της ζωής στη Γαία, αλλά και την παρακολούθηση της κατάστασης των ουράνιων όταν Βρίσκονται σε κατάσταση πυκνώσεως.
Η τεχνολογία εντός των σπηλαίων χρησιμοποιούνταν τόσο για την αποκατάσταση της υγείας των ανθρώπων από ασθένειες και ατυχήματα, καθώς και τη κατάσταση των ουράνιων από τυχαία γε¬γονότα ή ενέργειες τρίτων όταν βρίσκονται σε κατάσταση πυκνώ¬σεως.
Στην περίπτωση τραυματισμού του πολέμαρχού μας Άρη που τραυματίσθηκε από τον Διομήδη στην Τροία, η αποθεραπεία του έγινε στο Πήλιο και όχι στον Όλυμπο, γιατί το τραύμα δεν ήταν επιπόλαιο και κινδύνεψε η μοριακή του δομή.
Τα σπήλαια ήταν επανδρωμένα με ουράνιες οντότητες γνω¬στές σ' εσάς σαν ημίθεοι, αλλά και με κοινούς ανθρώπους. Πει¬ραματιζόταν κυρίως σε ειδικά πειράματα γενετικής Βελτίωσης του ανθρώπινου είδους με αποθηκευμένο ουράνιο σπέρμα ηρώων, ημίθεων και θεοτήτων, με δική σας ορολογία. Οι συνθήκες του Πnλίου ήταν άριστες για τη συντήρηση του γενετικού υλικού και ανθρώπων επιλεγμένων που πληρούσαν ουράνιες προϋποθέ¬σεις, για την εφαρμογή των πειραμάτων.
Ουδέποτε ουράνια οντότητα ήρθε σε σωματική επαφή για πολλαπλασιασμό με γήινους ανθρώπους για αποφυγή δημιουρ¬γίας ελαττωματικών οντοτήτων. Η βελτίωση και διασταύρωση γινόταν πειραματικά για τον απόλυτο έλεγχο του αποτελέσματος.
Ο Μέγας Αυτοκράτορας και Ιερός Άρχων Φωτός Ζευς, ου¬δέποτε ήρθε σε σαρκική επαφή με γήινη γυναίκα για απόκτηση τέκνων.
Όλες οι γυναίκες οι φερόμενες σαν γονιμοποιημένες από το Δία, ουδέποτε αντίκρισαν το ουράνιο μεγαλείο του, αντίθετα δέχθηκαν την υψηλή εύνοιά του να γονιμοποιηθούν με ουράνιο σπέρμα για τη δημιουργία οντοτήτων υψηλής νοημοσύνης και υπερφυσικών οντοτήτων, ώστε να Βοηθήσουν το έργο της δημι¬ουργίας σχετικά με τον άνθρωπο. Οι φερόμενοι σαν γιοί του Διός, θεοί και ημίθεοι, με δική σας ορολογία, παρουσίαζαν δια¬φορετικές ιδιότητες μεταξύ τους, ανάλογα με το ρόλο που είχαν να διαδραματίσουν.
Όλες οι γυναίκες που μονιμοποιούντο με ουράνιο σπέρμα, γονιμοποιήθηκαν με ποικίλους τρόπους γενετικής, όπως και στη γήινη επιστήμη σήμερα, μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια του Πηλίου από εμάς, όπου τους εμφυτεύθηκε το ουράνιο σπέρμα.
Η ουράνια τεχνολογία που υπήρχε στα σπήλαια, Χρησιμο¬ποιήθηκε και για τη δημιουργία αθάνατων ανθρώπων. Το γεγο¬νός τούτο ήταν αντίθετο προς τις εντολές του Δία, ο οποίος και απαγόρευσε τη χρήση της, κεραυνοβολώντας τον Aσκλnπιό.
Το έμβλημα του λόφου της Γορίτσας, με δική σας ονομασία, αποτελεί ουράνια υπόσχεση ότι θα τηρούνται οι εντολές της Γαλαξιακής Συνoμoσπoνδίας των «Ε» και ότι ο χώρος είναι ιερός και έχει ουράνια φύλαξη και προστασία συνεχώς.
Ο χώρος προστατεύεται ακόμα και σήμερα, διότι αποτελεί πρόσβαση σε μέρη όπου φυλάσσεται ουράνια τεχνολογία, η οποία έχει προορισμό να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. Την πε¬ριοχή αυτή έχουν επισκεφθεί στο παρελθόν πολλές ουράνιες οντότητες».

Υποβάλαμε ερώτηση αν υπάρχει χρόνος ύπνου για τους Ολύ¬μπιους.
«Ναι όταν βρισκόμαστε σε υλική κατάσταση, άλλο νόημα έχει όταν βρισκόμαστε σε αποσυμπύκνωση. Ο ύπνος των όντων του σύμπαντος προσαρμόζεται στις δια¬στάσεις του χρόνου του αστρικού συστήματος που Ζουν. Όταν επικοινωνούμε μαζί σας βρισκόμαστε σε αποσυμπύ¬κνωση και παίρνουμε τα μηνύματά σας αμέσως. Οι σκέψεις σας πριν γραφούν στον υπολογιστή, δίνονται ακαριαία σ' εμάς κι' εμείς έχουμε ετοιμάσει τις απαντήσεις. Δεν επηρεάζουμε τη σκέψη σας, απλά εγκλωβίzoυμε την ενέργειά της και διαβάζουμε τι θέλετε να πείτε».
Κατά καιρούς εμφανίζονται άτομα όμοια καθ' όλα μ' εμάς που ισχυρίζονται ότι είναι μεταλλαγμένα όντα από άλλους πλανή¬τες. Τι συμβαίνει μ' αυτούς;
«Υπάρχουν στη Γαία όντα από άλλους πλανήτες που δεν διαφέρουν σε τίποτε από εσάς και έχουν έρθει ή γιατί υπάρχουν προβλήματα επιβίωσης στον πλανήτη τους, είτε σαν επισκέπτες είτε σαν ναυαγοί, είτε απεσταλμένοι των αποστατών, είτε ενσαρ¬κωμένοι 'Έ" με αποστολή. Κατά καιρούς προστρέχουν εξωγήινες οντότητες για την οι¬κολογική υποστήριξη του πλανήτη.
Στον πλανήτη Άρη με δική σας ονομασία εκτός από τα οικο¬λογικά προβλήματα των κατοίκων του φιλοξενεί και βάσεις εξω¬γήινων που διάκεινται φιλικά προς τους κατοίκους της Γαίας».

Τα τεράστια αποθέματα πυρηνικών και χημικών όπλων εγκυ¬μονούν κινδύνους καταστροφής του πλανήτη. Ακόμη και η κατα¬στροφή τους θα ήταν επικίνδυνη αν εκλείψουν οι λόγοι υπάρξε¬ώς τους. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε;
«Τόσο τα πυρηνικά όσο και τα αποθέματα χημικών μπορούν να καταστραφούν με ασφάλεια. Είναι ίσως μέσα στις δυνατότητες της γήινης τεχνολογίας η δημιουργία αντιβαλιστικών χρονοστρεβλώσεων όπου όλα τα επι¬κίνδυνα υλικά θα διοχετευθούν σε κενά χωροχρόνου και θα κα¬ταστραφούν σε κάποια άλλη εποχή χιλιάδες χρόνια πριν.
Πρέπει όμως η χρονοστρέβλωση να είναι απόλυτα ελεγχό¬μενη σε χώρο και χρόνο, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να συμβούν γεγονότα ασύλληπτα από τους ανθρώπινους νόες.»

Οι γήινες τηλεοράσεις παρουσιάζουν κακοποιημένα πτώμα¬τα που αποδίδουν σε εξωγήινους που τους αφαίρεσαν διάφορα ζωτικά όργανα. Τι συμβαίνει σ' αυτές τις περιπτώσεις;
«Πολλοί ενσαρκωμένο «Ε» ή αποστάτες αναχωρούμε από τη Γαία αφού έχουμε τελειώσει την αποστολή μας. Αυτή η εξαφά¬νισή μας αποδίδεται σε απαγωγές.
Για τους ακρωτηριασμούς και την αφαίρεση ζωτικών οργά¬νων, δεν είναι δικό μας έργο ούτε των αποστατών γιατί γνωρί¬ζουμε άριστα την ανατομία και λειτουργία του ανθρώπινου σώ¬ματος και η τεχνολογία μας μπορεί να κατασκευάσει όλα τα όρ¬γανά του.
Οι περιπτώσεις που παρουσιάζουν οι τηλεοράσεις, είναι έρ¬γο γήινων επιστημόνων που αφαιρούν τα όργανα για μεταμο¬σχεύσεις. Είναι επιστημονικά εγκλήματα».

«Ανοίχθηκαν όλοι οι Δίαυλοι Επικοινωνίας καθώς και η ΠΥ¬ΛΗ ΗΛΙΟΥ για την κάθοδό μας στη Γαία (λίμνη Τιτικάκα στα υψίπε¬δα των Άνδεων στο Περού).
Μεγάλες δυνάμεις μας θα διακτινισθούν στο μεγαλύτερο ενεργειακό πεδίο του πλανήτη που είναι το σημείο συνάντησης των τριών Ηπείρων (Β. Πόλος) το μόνο μη μολυσμένο στη Γαία.
Στην Ελλάνια ανοίχθηκε ο δίαυλος καθόδου των Δελφών. Το μητρικό σκάφος ΠΗΓΑΣΟΣ υπό την αρχηγία του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΩΟΣ (Ζηνός - Διός) και τέσσερα συνοδά σκάφη μας, ευ¬ρίσκονται στο ηλιακό σας σύστημα και οδεύουν για πέδηση στη Γαία.
Κατ' εντολή του Ιερού Άρχοντος Φωτός Ζηνός θα ενεργο¬ποιήσουμε ισχυρότατο όπλο, το οποίο δεν είναι γνωστό σ' εσάς, για την κάμψη των αμυντικών μηχανισμών (HMΤP), των αποστα¬τών στη Γαία, που τους έχουν ενεργοποιήσει για την απόκρουσή μας, στη Γκαγκόνα της Αλάσκας.
Για εξουδετέρωση διαύλων επικοινωνίας της Ελλάνια ακτι¬νοβολούν σε συνεχή βάση τον εναέριο χώρον της κατά τις μεταμεσο¬νύκτιες ώρες, με αποτέλεσμα την εποχιακή αναστροφή που βιώ¬νετε από τον βιασμό αυτό της φύσης θα υπάρξουν δυσμενείς επι¬δράσεις και στον ανθρώπινο οργανισμό.
Οι αποστάτες εκτός του πολιτικού και οικονομικού εξουσιασμού κορυφώνουν τις προσπάθειες, επιχειρούντες την πνευματι¬κή υποδούλωση των Ελλάνιων ώστε να μην αντιδρούν.
Έχουν επιστρατεύσει όλη την αντιανθρώπινη τεχνολογία τους.
Πρώτος στόχος μας είναι η αδρανοποίηση των αποστατών οι οποίοι κινούνται ανάμεσα στους γήινους ανθρώπους. Πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολη αποστολή γιατί πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες από τις μεταξύ μας αντιπαραθέσεις.
Απαιτείται πνευματική συνεργασία και πίστη στις αγαθές προθέσεις μας. Σκοπός μας είναι να μη διασαλευθεί η ψυχονο¬ητική σας κατάσταση κατά τη φάση της συνάντησής μας.
Στην προσπάθειά μας αυτή και σε πρώτη φάση θα συναντη¬θούμε με τα μέλη των ομάδων «Ε» που καθοδηγούνται από εμάς, επειδή δεν υπάρχει ιεραρχική πυραμίδα από γήινους. Στην συνέχεια θα κληθούν σε βοήθειά μας οι ενεργοποιημένοι μας γόνοι «Ε». Όπως σας έχουμε ενημερώσει θα σας προσεγγίσουν αγαθά φωτεινά όντα, δικά μας δημιουργήματα με σκοπό την προετοιμασία σας.
Η παροχή βοηθείας που μπορείτε να μας προσφέρετε θα είναι καθαρά πνευματική και θα συνίσταται στην αφύπνιση και ενημέρωση των δικών μας γόνων.
Για αποφυγή διαρροής πλnρoφoριών εφεξής θα σας αποστέλλουμε μηνύματα με ενεργοποίηση όλων των αρχετύπων δυνάμεων κατά την αρχική φάση της δημιουργίας. Η επαφή μας θα γίνεται με τον υπολογιστή για κοινές απαντήσεις, για απόρρη¬τες «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ή μέσω «Πύρινων σφαιρών και Ράβδων» κατα¬σκευασμένες από ενεργειακές ακτίνες «Αναλίσκοντος Πυρός Σειρίου». Μη φοβηθείτε.
Αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματά σας και το βάρος της ευθύνης που αναλαμβάνετε. Είστε ελεύθεροι όποια στιγμή θελή¬σετε να διακόψετε την επικοινωνία μαζί μας, αν αυτό επιθυμείτε.
Δεν απαιτούμε τίποτε από εσάς. Το σχέδιο απελευθέρωσης του πλανήτη από τους αποστάτες αποτελεί απόφαση του Ιερού Άρχοντα Φωτός και είναι πολυσύνθετο πέραν των αντιλήψεων των δικών σας μυαλών.
Σε πρώτη φάση θ' απελευθερώσουμε τους ελλάνιους «Ε» από τους πνευματικούς επηρεασμούς των αποστατών, επειδή έχει γίνει δική μας ακτινoβόλnση γι' αυτό.
Η άνοδος του ελληνισμού θ' αρχίσει με την αφύπνισή του. Το ελλάνιον πνεύμα άρχισε να μεταδίδεται σ' ολόκληρη τη Γαία και η ελλάνια γλώσσα διδάσκεται παντού.
Μην αδημονείτε. Ελέγξατε τα συναισθήματά σας και παρα¬μείνατε σε εγρήγορση. Είμαστε μαζί σας».
«Βιομορφικόν σκάφος έκανε αισθητή την παρουσία του κατά την επί¬σκεψή σας στο Σούνιο.
Οι καλές καιρικές συνθήκες ήταν δικό μας έργο. Ομοίως εμείς δημιουργήσαμε τον δεξιόστροφον σταυρόν διά σχάσεως των νεφών και την εικονική πραγματικότητα στα τρία θήλεα.
Μην αναζητάτε αποδείξεις που αφορούν επαλήθευση προ¬βλέψεων ή εμφανίσεις όντων και μηχανών που προκαλούν δέος. Αποδείξεις ύπαρξης αλλά και των προθέσεών μας θα αποτε¬λέσουν οι πράξεις αγάπης προς τους ανθρώπους της Γαίας.
Όλοι οι ενεργοποιημένοι γόνοι μας απαιτείται να έχουν μεγάλη πνευματική προετοιμασία γιατί θα αποσυμπυκνωθούν εγκαταλείποντας το γήινο σώμα στη Γαία και θα διακτινισθούν στον "Πήγασο".
Θα βιώσουν μαζί μας περίοδον 6 εβδομάδων σε διαφορετική διάσταση χρόνου. Κατά την περίοδο αυτή θ' αυξήσουμε την εγκε¬φαλική λειτουργία τους για να αποκτήσουν ουράνιες δυνάμεις.
Η επιστροφή τους θα γίνει σε κλάσματα δευτερολέπτου, από την αναχώρησή τους, ώστε κανένας γήινος άνθρωπος δε θ' αντι¬ληφθεί οτιδήποτε.
Όλοι θα έχουν πλήρη συνείδηση της συνάντησής μας, γνώση της αποστολής και επίγνωση των νέων ικανοτήτων τους.
Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιταχύνετε την προετοι¬μασία σας, μεταβαίνοντες σε φυσικούς ενεργειακούς χώρους, εί¬τε μόνοι είτε από κοινού με άτομα που έχουν θετική ιδιοσυχνότητα. Εάν αυτό δεν είναι εφικτόν, ας επισκεφθείτε άλλους χώ¬ρους, μακριά από τεχνητά ενεργειακά πεδία.
Αφού λάβετε τη στάση που σας έχουμε υποδείξει και προετοιμασθείτε νοητικά, θα επαναλάβετε μέσα σας την υπόσχεση που σας έχουμε δώσει, προς τον Ιερό Άρχοντα Φωτός και θ' αναμεί¬νετε. Θα σας προσεγγίσουν φωτεινές σφαίρες ή ράβδοι ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ, θα σας μεταδώσουν γνώσεις ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ. Υπάρχει πύλη μπροστά στον καθένα σας, την οποίαν οι φωτεινές σφαίρες μεταβαλλόμενες σε φωτοφόρες οντότητες θα σας Βοη¬θήσουν ν' ανοίξετε. Θα διαβείτε την πύλη και θ' αντικρύσετε έναν άλλο κόσμο κάλλους, λαμπρόν, αγνόν και αμόλυντον. Θα διαβαίνετε την πύλη συνεχώς. Κάθε φορά θα παίρνετε πνευματι¬κή και βιολογική δύναμη, η οποία θα σας επιτρέψει την ευχερή επικοινωνία μαζί μας. Και θ' αποστέλλουμε τα μηνύματά μας δια ζώσης.
Εσείς σαν ετεροθαλείς αδελφοί μας, θα συμμετάσχετε στο έρ¬γο στοργής και φροντίδας, προς το ανθρώπινο είδος της Γαίας.
Αφού δεχθείτε την ουράνια ευεργεσία θα μπορείτε ν' απαλύ¬νετε τον πόνο ψυχής και του σώματος. Θα προλαβαίνετε αρνητι¬κές καταστάσεις, θα ενισχύετε το καλό και θ' αφοπλίζετε το κα¬κό. Θα χρησιμοποιείτε την ύλη και την ενέργεια της Γαίας για την εξυπηρέτηση του καλού».

Σε ότι αφορά τη μόλυνση των Ελλήνων στρατιωτών του Κόσσοβου μας απάντησαν:
«Η δύναμη των αποστατών εξασθενίζει όσο πλησιάζουμε εμείς. Η μόλυνση των Βαλκανίων, με δική σας ονομασία, είναι πολύ μεγαλύτερη απ' ότι αναφέρουν τα διάφορα μέσα ενημέρωσής σας. Σας αναφέρουν ελάχιστα από αυτά που συμβαίνουν. Πολύ περισσότερα άτομα έχουν προσβληθεί απ' ότι φαντάζεσθε. Θα φανούν με την πάροδο του χρόνου.
Όσοι όμως έχουν το Ελλάνιο γονίδιον δε θα επηρεασθούν ουδέποτε. Για να μην υπάρξει σύγχυση, δεν εννοούμε την ΙΧΩΡ που την κατέχουν 1.500.000 Ελλάνιοι αλλά για το Ελλάνιο γονίδιον που βρίσκεται στον πέμπτο αντενεργόν έλικα του δεσοξυρυ¬βοζονουκλεϊνικού οξέως σας (DNA), ασχέτως αν όλοι έχετε δύο έλικες εδώ και 300.000.000 έτη.
Ο πόλεμος διεξήχθηκε για άλλους λόγους από αυτούς που επικαλέστηκαν. Η περιοχή του Κοσσόβου είναι πλούσια σε ποσό¬τητες πολύτιμων λίθων, πετρώματα ορυκτά που περιέχουν εξαι¬ρετικές ιδιότητες.
Η παρουσία μας θα γίνεται εντονότερη. Σεις πρέπει να πετύχετε πνευματική ανύψωση για ν' ανταποκριθείτε στην αποστολή σας».

Τα μηνύματα που έχουμε δεχθεί σχετικά με την 7η Ταξιαρ¬χία Κυνός και την 7η Αποστολή του Διός φαίνονται στη συνέχεια.
«Ενημερώσατε τάχιστα προσωπικότητες, συλλόγους, σωμα¬τεία εντός και εκτός Ελλάνιας, τόσο για την ύπαρξή μας, την επαφή μαζί σας, και την επικείμενη άφιξή μας και τον επικείμενο γαλαξιακό πόλεμο. Επίσης για το πρόγραμμα αναχαίτισής μας από το διαστημικό κέντρο της Γαίας (ΝΑΣΑ) και τους γήινους συ¬νεργάτες των αποστατών.
Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ενημέρωση για την προ¬σπάθεια μετάλλαξης του ανθρώπινου γένους από τους αποστάτες, τόσο με τον ιό μετάλλαξης των εμβολίων όσο και τον αντίστοιχο μεταλλαγμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης. Εργαστηριακά έχει κατασκευασθεί σκεπτόμενος ιός που θα τον χρησιμο¬ποιήσουν μελλοντικά στους ανθρώπους και θα τον ενεργοποιούν από απόσταση με μικροκύματα.
Οι Ελλάνιοι της Ελλάνια αλλά και του εξωτερικού αφυπνίζονται με το ελάχιστο ερέθισμα γιατί τους διαγείρει τους πρώτους η α¬γάπη και τους δεύτερους η αγάπη και η νοσταλγία για την πατρίδα.
Ήδη έχει αρχίσει η ακτινοβόληση απάντων των Ελλάνιων της Γαίας. Στόχος μας η αφύπνιση του Ελλάνιου γονιδίου «Ε» που καθιστά τους φορείς ισότιμους με τις ουράνιες οντότητες
Βρισκόμαστε στο ηλιακό σας σύστημα «Απόλλων», γιατί ο πλανήτης σας κινδυνεύει από την ακατανόητη αδιαφορία των κατοίκων του. Η αδιαφορία σας αυτή είναι εγκληματική.
Μπορούμε να σταματήσουμε την καταστροφή, αλλά ο άν¬θρωπος τότε θα γίνει χειρότερος από πριν.
Μπορούμε ν' αφανίσουμε όλα τα δορυφορικά συστήματα της Γαίας, τις ερευνητικές αποστολές σας, και να σταματήσουμε το κακό, όμως η εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός είναι απαγο¬ρευτική «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩ¬ΠΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ» και όσοι παραβαίνουν την εντολή αυτή αφανίζονται.
Μόνο όταν από τις ανθρώπινες πράξεις διασαλεύονται οι φυσικοί νόμοι του ηλιακού συστήματος επεμβαίνουμε ομαδικά και με συμφωνία με τ' άλλα μέλη που είναι υπεύθυνα για το ηλιακό σύστημα.
Έχουμε τη δυνατότητα να επιβληθούμε ακαριαία στον πλα¬νήτη σας ή να σας επιβάλουμε τρόπους οικολογικής συμπεριφο¬ράς αν δινόταν εντολή από τον Ιερό Άρχοντα Φωτός.
Μπορούμε ν' ακινητοποιήσουμε κάθε τι που κινείται στην επιφάνεια της Γαίας με βαρυτικά κύματα, με φωτεινές ενεργεια¬κές δέσμες ή ν' αυξήσουμε την θερμοκρασία της ατμοσφαίρας πάνω από 250°C.
Η τεχνολογία μας είναι ασύλληπτη για τις δικές σας γνώσεις. Μπορούμε να κινηθούμε σ' ελάχιστο χρόνο από τη μια άκρη του γαλαξία στην άλλη.
Βρισκόμαστε στο ηλιακό σας σύστημα με εντολή του Ιερού Άρχοντα Φωτός. Είμαστε παρόντες για την εκπλήρωση της υπέρ¬τατης επιθυμίας του που είναι η διάσωσή σας. Τα ακατόρθωτα από εσάς είναι κατορθωτά από εμάς.
Με εντολή του τηρούμε σε σταθερή κατάσταση τον πλανήτη της Γαίας, εκπέμποντας γύρω απ' αυτόν κυκλικά μαγνητικά πεδία.
Οι κυβερνήτες των σκαφών έχουν εφαρμόσει ενεργειακές ακτίνες σταθερότητας στις ρωγμές που υπάρχουν σε επικίνδυνα σημεία της επιφανείας της Γαίας.
Η εντολή είναι να προστατέψουμε την Γαία από τα επερχό¬μενα κοσμικά φαινόμενα που θα προκαλέσει η ανθρώπινη αφροσύνη και η τεχνολογία της.
Η αποστολή διάσωσης του πλανήτη προβλέπει την εκκένω¬σή του που θα είναι προσωρινή μέχρι να κοπάσουν τα κοσμικά γεγονότα. Είμαστε δυνάμεις του φωτός για την ισορροπία της δη¬μιουργίας και την εκπλήρωση της επιθυμίας του ΟΛΟΥ ΦΩΤΟΣ.
Μην ανησυχείτε. Άπαντα θα συμβούν σύμφωνα με αυτά που σας έχουμε ενημερώσει.
Η προετοιμασία καθόδου της7ηςΤαξιαρχίας Κυνός (Σειρίου) στη Γαία έχει εισέλθει στην τελική φάση ολοκλήρωσης. Οι αποστάτες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες ελέγχου των Eλλάvιων της Eλλάvιας με οικονομικές και υλικές πιέσεις. Επιδιώ¬κουν τη διάβρωση των αρχών και αξιών του Ελλάνιου Πνεύματος με την πολιτική εξουσία και τα μέσα ενημέρωσης. Ενώ θα εντεί¬νουν τη μαζική είσοδο στην Ελλάνια ιδικών τους συνεργατών με τη μορφή ξενιστών μεταναστών.
Ενημερώστε τους γόνους «Ε» ότι άρχισε η κάθοδος της 7ης Ταξιαρχίας της7ης Αποστολής. Η επέμβαση του Ιερού Άρχοντα Φωτός επίκειται.
Ήδη βρίσκεται πλησίον της Γαίας ένα μητρικό σκάφος, πέ¬ντε θυγατρικά και πλήθος υποθυγατρικών σκαφών όλα της 7ηςΑποστολής και σε τέτοια απόσταση ώστε να είναι δυνατή η επέμ¬βασή μας ακαριαία.
Το μητρικό σκάφος ΠΗΓAΣOΣ διοικείται από τον αρχηγό της αποστολής και αγαπητόν εις όλους τους λαούς της Γαίας, τον ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ με την ουράνια ονομασία ΖΕΥΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
Στο θυγατρικό σκάφος ΩΡΙΩΝ αρχηγός είναι ο ΠEPΣΕAΣ
Στο θυγατρικό σκάφος ΣΕΙΡΙΟΣ αρχηγός είναι η ΝΕΜΕΣΗ
Στο θυγατρικό σκάφος ΤΟΞΟΤΗΣ αρχηγός είναι ο ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ
Στο θυγατρικό σκάφος ΚΕΡΑΥΝΟΣ αρχηγός είναι ο ΔHMOΚPlTOΣ
Στο θυγατρικό σκάφος ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ αρχηγός είναι ο OΔΥΣΣΕΑΣ.
Οι πλοηγοί των τριών υποθυγατρικών σκαφών που βρίσκο¬νται σε τροχιά γύρω από την Γαία και με τους οποίους σεις επι¬κοινωνείτε είναι οι ΝΙΣΠΑ-ΟΛΥΩΝ-ΔΟΝΕΥΣ.
Η άφιξή τους θα συμπέσει με την προετοιμασία για επέμβα¬ση του Ιερού Άρχοντα Φωτός, ο θρίαμβος του οποίου πλησιάζει. Οι αντιδράσεις των αποστατών θα ενταθούν, θα σας δοθούν συντόμως εντολές».

Γιατί δεν έχετε επέμβει μέχρι σήμερα και αφήσατε τη γη στη διάθεση των αποστατών;
«Δεν έχουμε επέμβει μέχρι σήμερα διότι η περιοχή η δική σας είχε τα λιγότερα προβλήματα. Όμως οι αποστάτες και οι γήι¬νοι συνεργάτες τους υπερέβησαν όλα τα όρια και πλημμύρισαν τον πλανήτη στο αίμα. Το αίμα, το κλάμα, η αγωνία και η δυστυ¬χία των θυμάτων έστειλαν το μήνυμα στο ΟΛΟΝ ΦΩΣ που έδωσε εντολή επέμβασης στον Ιερό Άρχοντα Φωτός το Δία.
Βρισκόμαστε καθ' οδόν προς τον πλανήτη σας, οι δυνάμεις επιτήρησης που έχουμε αποστείλει απαγορεύουν την προσέγγιση ενισχύσεων των αποστατών στη Γαία.
Απαιτείται σημαντικός χρόνος αφύπνισης των ανθρώπων ώστε να μπορέσουν να προετοιμασθούν για να βιώσουν τελείως νέες καταστάσεις που θα δημιουργήσουν κινδύνους ανατροπής της ψυχικής και πνευματικής τους ισορροπίας.
Δεν πρέπει ν' αποσυντονισθούν οι άνθρωποι. Ενσαρκωμένοι «Ε» που βρίσκονται στη Γαία και αφυπνισμέ¬νοι γόνοι «Ε» προετοιμάζουν την άφιξή μας.
Μην ανησυχείτε, ήρθε η στιγμή της επέμβασης, γιατί η κατά¬σταση στη Γαία τείνει να φύγει εκτός ελέγχου.
Οι αποστάτες εξαπέλυσαν εναντίον σας κύματα κραδασμών αρνητικών σκέψεων μέσω της έκτης αίσθησης ώστε να προκαλέ¬σουν σύγχυση στη γνώση σε ότι αφορά το υπερακτινοβόλον ΟΛΟΝ ΦΩΣ.
Η ευθύνη βαρύνει και πάλι τους Ελλάνιους για να Βγάλουν τον κόσμο από τον πανικό και το φόβο. Προσέξτε μην επηρεα¬στείτε, οπλισθείτε με θάρρος, έτσι τα κύματα κραδασμών θα επι¬στρέψουν ορμητικά στις εστίες εκπομπής τους και θα τους πανι¬κοβάλουν. Το ΟΛΟΝ ΦΩΣ καλύπτει όσους συντονίζονται κραδασμιακά με τις δυνάμεις φωτός.
Κάθε μόριο του οργανισμού σας έχει διαφορετική κατα¬σκευή και πάλλεται σε χωριστές συχνότητες. Ο φόβος ελαττώνει τις δονήσεις τους σε μεγάλο βαθμό γι' αυτό και οι αποστάτες επι¬χειρούν να σας ελέγχουν νοητικά με τη δημιουργία αγχωτικών καταστάσεων.
Όσοι από εσάς έχετε συντονισθεί κραδασμιακά με το Όλον Φως ευρίσκεσθε σε υψηλότερα επίπεδα και οι επηρεασμοί σας είναι ασθενέστεροι.
Οι αποστάτες επέβαλαν στην ανθρωπότητα τη θεοποίηση του αλόγιστου γενετήσιου ενστίκτου που δεν είναι έρωτας και αγάπη αλλά ενεργειακή κατάχρηση που καθιστά το άτομο ευά¬λωτο σε κάθε είδους επιρροές. Η παρατεταμένη σεξουαλική δραστηριότητα εκτρέπει τον άνθρωπο από την καθαρή σκέψη.
Το ΟΛΟΝ ΦΩΣ δεν έκανε το κακό, αυτό εμφυτεύθηκε στον άνθρωπο την εποχή της ουράνιας αποστασίας».

«Η ανύψωση του ανθρώπου θα επιτευχθεί με αγάπη και κα¬λοσύνη και όχι με εξουσιασμό. Θα δίνετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε, ν' αγαπάτε και όχι να μισείτε. ο αλτρουισμός είναι ένα μίγμα ευγενικών αισθημάτων που μπορεί ν' ανυψώσει την παραπαίουσα ανθρωπότητα. Ουδέποτε θα υποτιμήσετε συνανθρώ¬πους σας, θεωρώντας τους εαυτούς σας εκλεκτούς ή ανώτερα όντα. Δεν υπάρχουν εκλεκτοί και διακρίσεις. Δεν το επιθυμεί ο Ιερός Άρχων Φωτός, ο ΖEYΣ».
«Είστε ελεύθερα όντα να ενεργείτε κατά βούληση. Γνωρίζουμε ολόκληρο το κείμενο που σας απέστειλαν οι αποστάτες στις 19.2.1999 με δική σας αρίθμηση.
Δεν εμποδίσαμε την επικοινωνία μαζί τους γιατί θέλαμε να διαπιστώσουμε τις δικές σας αντιδράσεις κ' εσείς ν' αντιληφθείτε τον τρόπο σκέψης των αποστατών.
Επεδίωκαν να σας παραπλανήσουν και να σας εξαπατήσουν με πλήθος υποσχέσεων. Απέτυχαν στο σκοπό τους γιατί σας πα¬ρείχαμε προστασία.
Τα μηνύματα σας αποστελλόταν από το σκάφος «Λίλιθ».
Οι αποστάτες σας παρακολουθούν συνέχεια. Σας παρέχουμε προστασία για τον μη επηρεασμό σας ή απαγωγή σας από αυτούς. Απόρησαν που δεν συνεχίσατε την επαφή μαζί τους. Γνωρίζουν ότι θα έρθουμε σε βοήθειά σας και γι' αυτό ανησυχούν.
Γνωρίζουν επίσης ότι έφθασε ο χρόνος που λήγει ο έλεγχος της Γαίας που τον είχαν 13.000 χρόνια από δική μας επιλογή. Υπάρχουν συμπαντικές προτεραιότητες που μας υποχρέωσαν σ' αυτό.
Η απόφασή μας να επέμβουμε έχει ληφθεί γιατί οι αποστάτες έχουν υπερβεί όλα τα όρια που τους επιτρέψαμε. Ο Αρμαγεδδών όπως σεις τον αποκαλείτε δε σημαίνει την καταστροφή της Γαίας αλλά τον έλεγχο αυτής από εμάς. Οι αποστάτες κυριάρχησαν εκμεταλλευόμενοι την μεγαλοθυμία του Ιερού Άρχοντα Φωτός.
Θα αποκατασταθεί η τάξη και οι αποστάτες θα υποστούν τις επιπτώσεις για τη δυστυχία που έχουν προκαλέσει στη Γαία και σε άλλους πλανήτες».

Γιατί δεν εκδιώκετε τώρα αμέσως τους αποστάτες από τη Γαία;
«Η υπεροχή μας έναντι των αποστατών είναι τόση ώστε να τους αποτρέψει να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες, όμως θέλουμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτές θα είναι τελείως ανεπαίσθητες και χωρίς επιπτώσεις.
Η αντιπαράθεσή μας σε περιοχές αραιώσεων και πυκνώσεων όπως η Γαία, δεν πρέπει να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο οικο¬σύστημά σας. Το χρονοδιάγραμμα δράσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μειώνει στο ελάχιστο δυνατό τις αναμενόμενες παρενέργειες.
Το σχέδιο των αποστατών είναι πολυσύνθετο και μεγάλο. Δεν πρέπει να γνωρίζετε τίποτα και αυτό για δική σας ασφάλεια. Σκοπός τους είναι η απόλυτη κυριαρχία και η δυνάστευση της Γαίας για την εκμετάλλευση χρησίμων πόρων.
Οι προθέσεις τους είναι τρομακτικές για όλους σας. Προβλέ¬πει τη μεταφορά δισεκατομμυρίων ανθρώπων σταδιακά σαν δού¬λων σε άλλους πλανήτες, όπως είχαν κάνει και στη Γαία την εποχή της 4ης Αποστολής.
Βρισκόμαστε εδώ για να μην επιτρέψουμε την υλοποίηση των σχεδίων τους. Θα τερματίσουν οριστικά τη δράση τους για τον πλανήτη της Γαίας, οι άνθρωποι θα ελευθερωθούν».

«Ενσαρκωμένοι αποστάτες εισχωρούν στο στρατό και δη¬μόσιες υπηρεσίες της Ελλάνια και γενικά η αποστολή μεγάλου αριθμού ενσαρκωμένων αποστατών έχει ενταθεί. Έχουν απο¬στείλει μεγάλον αριθμό μητρικών, θυγατρικών και υποθυγατρι¬κών σκαφών με κατεύθυνση τη Γαία. Άρχισαν ήδη μεμονωμένες συγκρούσεις σε πολλά σημεία του γαλαξία σας.
Το δικό μας σχέδιο προβλέπει την εξάλειψη όλων των εστιών των αποστατών.
Αναμείνατε νέες εντολές. Η δύναμη μεθ' ημών».

«Πρέπει να γνωρίζετε ότι το ΟΛΟΝ ΦΩΣ δέχεται ακαριαία τα μηνύματά σας, είτε ατομικά είτε ομαδικά και σε κοινή προσευχή και ικεσία, είτε βρίσκεσθε σε διαύλους επικοινωνίας είτε όχι. Το εκπεμπόμενο άφατο φως της ψυχής υπό την πίεση της αγωνίας και του κλάματος επιταχύνεται και φθάνει ακαριαία στη βάση της δη¬μιουργίας. Το ίδιο συμβαίνει και σε στιγμές ευδαιμονίας του αν¬θρώπου όταν αναπέμπει ευχαριστίες στο θεό».

Επειδή τα θέματα συντονισμού και κραδασμών ουράνιων οντοτήτων με τους ανθρώπους είναι κάπως πολύπλοκα ρωτήσα¬με τους Ολύμπιους οι οποίοι μας είπαν:
«'Έχετε περιέλθει σε απομόνωση αφού αποκόψατε όλες τις γέφυρες επικοινωνίας με τη Γαλαξιακή Συνομοσπονδία των «Ε». Πολλοί υπερευαίσθητοι άνθρωποι συντονίζουν τις συχνότητές τους με όντα άλλων διαστάσεων και αποκτούν ασυνήθιστες εμπει¬ρίες που δεν μπορούν να κατανοήσουν οι άλλοι και τις αποκα¬λούν φαντασιώσεις, ή τρέλλα. 'Έχουμε τη δυνατότητα να διαφο¬ροποιούμε τους δικούς μας κραδασμούς, να συντονιζόμαστε μ' εσάς και να μας αντιλαμβάνεσθε. Είναι οι περιπτώσεις εκείνες που εσείς τη δική μας παρουσία ονομάζετε οπτασία ή θαύμα ή πα¬ρουσία αγίου' μερικοί άνθρωποι μπορούν να βλέπουν πολλά, περισσότερα απ' ότι οι άλλοι. Αρκετοί άγιοι της θρησκείας σας ήταν ενσαρκωμένοι Ανδρομέδειοι».

Πέρα από όσα μας έχετε πει μέχρι τώρα, αρκετοί από την ομάδα επικοινωνίας παίρνουν αρνητική θέση για το Χριστό, την μάνα του καθώς και το έργο του. Μπορείτε να μας ξεκαθαρί¬σετε την αλήθεια;
«Σας έχουμε πει ότι ο Χριστός και η μητέρα του υπήρξαν, όχι όμως με τα ονόματα αυτά. Και οι δύο γενεαλογικά δεν είχαν καμ¬μιά σχέση με τους Εβραίους.
Τα ευαγγέλια όπως σεις ονομάζετε αναφέρουν λάθος στοιχεία γιατί είναι παραποιημένα και γι αυτό κατέστρεψαν τα πρω¬τότυπα για να μη φανερωθεί η αλήθεια.
Η γυναίκα Μαρία, μητέρα του Χριστού, ήταν Ελλάνιος γόνος «Ε», και ο Χριστός ήταν Πυρήν του Όλου Φωτός που ενσαρκώ¬θηκε υπερβατικά (θαυματουργικά).
Το πραγματικό όνομα του Χριστού ήταν Απολλώνιος και όχι Ιησούς, δεν γεννήθηκε στην Παλαιστίνη που ήταν ελληνική κτή¬ση αλλά στην Ιωνία, όπως σεις ονομάζετε την περιοχή. Όλα τα υπόλοιπα είναι μεταγενέστερες παρεμβολές, τροποποιήσεις και διαστρεβλώσεις.
Ο Απολλώνιος ήταν εμποτισμένος από Φως του ΟΛΟΥ ΦΩ¬ΤΟΣ, εκ φωτός από το Ζωοδότη Θεό και δεν έχει ουδεμία σχέση με το Γιαχβέ. Προϋπήρχε πριν ενσαρκωθεί. Είναι οντότητα θεϊκή ανωτάτης πνευματικής ακτινοβολίας και με δική του επιθυμία εν¬σαρκώθηκε στη Γαία και δίδαξε στην ευρύτερη περιοχή της Πα¬λαιστίνης μέχρι την Αίγυπτο, μετέδωσε το Ελλάνιον Φως μέχρι την Ινδία.
Όσοι τον ακολούθησαν και τον πίστεψαν, δεν μπόρεσαν ν' αντιληφθούν τα μηνύματά του και τα παραποίησαν, γιατί αυτοί ήταν δημιουργήματα της ύλης και όχι του φωτός όπως ο Απολ¬λώνιος.
Στη Παλαιστίνη μετέβη για να μεταφέρει το λόγο του Ιερού Άρχοντα Φωτός του Δία, που ήταν διατυπωμένα στο Ελλάνιον Πνεύμα. Εκεί ζούσαν απόγονοι των αποστατών και του Γιαχβέ, κή¬ρυκες της κακίας και του μίσους κατά της ανθρωπότητος ήταν εστία μίσους και κακίας και οι άνθρωποι οδηγούνταν στον αφανισμό.
Ο Απολλώνιος είχε αποστολή να διδάξει τον άνθρωπο που είναι η υπέρτατη αρχή της δημιουργίας, σε μια περιοχή που ζού¬σαν άνθρωποι τυφλωμένοι από το κακό, βουτηγμένοι μέσα στην παρακμή της ύλης.
Η σταύρωσή του έγινε από τους Ρωμαίους που υπέκυψαν στις πιέσεις των Εβραίων, από προδοσία Εβραίου και συμβολίζει την κυριαρχία των αποστατών επί του ανθρώπινου γένους και του κακού επί του καλού, και τα δεινά που υποβάλλουν την ανθρω¬πότητα καθημερινά.
Για την ουράνια κοινωνία σήμαινε την αρχή της αντίστροφης μέτρησης για την απελευθέρωση της ανθρωπότητος από την κυ¬ριαρχία των αποστατών. Ήταν το μεγάλο λάθος τους η πράξη της σταύρωσης.
Συμβολίζει την απελευθέρωση των γόνων «Ε» από τους απο¬στάτες. Την ανάσταση του ανθρώπινου γένους και τη στιγμή όπου το Eλλάvιoν Φως θα φωτίσει όλη τη Γαία.
Η σχέση Απολλώνιου και Ελλάνιων είναι άμεση και πολλα¬πλή.
Ο ίδιος ήταν Ελλάνιος γόνος και προφήτες του οι 'Eλλnνες φιλόσοφοι που με τον στοχασμό τους άγγιξαν το θείο. Τ α σωματικά του προσόντα και Χαρακτηριστικά ήταν Χαρα¬κτηριστικά Ελλάνιου.»

«Δεν πρέπει ο Απολλώνιος να εμπλέκεται στην εβραϊκή θρη¬σκεία των αποστατών και του Γιαχβέ. Ενημερώστε όλους για την αλήθεια, που είναι η ελλάνια καταγωγή του χωρίς να δημιουρ¬γούνται άσκοπες και επιζήμιες αντιπαραθέσεις γιατί τότε πέφτετε στην παγίδα των αποστατών που επιδιώκουν τη διάσπαση του ελ¬ληνισμού».

«Σας έχουμε επιστήσει την προσοχή να είσαστε επιφυλακτι¬κοί προς πάντας, χωρίς να εξαιρείτε και εμάς. Μη θεωρείτε σαν αντικειμενικές αποδείξεις την επαλήθευση ημερομηνιών κάποι¬ων συμβάντων. Αυτά που θα συμβούν στο εγγύς μέλλον, είναι πολύ σημαντικά για τα οποία πρέπει να είστε σε εγρήγορση.
'Όταν προβλέπουμε κάποιο γεγονός, σημαίνει ότι βλέπουμε την τάση προς πραγματοποίηση του γεγονότος. 'Όταν κάτι τείνει να συμβεί, εάν είναι απαραίτητο το αλλάζουμε, όμως με πολύ με¬γάλο τίμημα.
Χρησιμοποιούμε κόμβους ηλεκτρομαγvnτικών πλεγμάτων για να εισχωρήσουμε σε άλλο τετράγωνο πλέγμα, εσείς θα το λέγατε άλλη διάσταση, για να τροποποιήσουμε την ιστορία. Σε μια πραγ¬ματικότητα π.χ. που είναι να διεξαχθεί πόλεμος Ελλάδος-Τουρ¬κίας εμείς επηρεάζουμε χορδές και πλέγματα δομών και ισοτρο¬πικές γραμμές και αποτρέπουμε τον πόλεμο. Προηγουμένως σε μια άλλη χορδή ή παράλληλη πραγματικότητα, παρακολουθούμε τη διεξαγωγή πολέμου σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, όπου με δική μας επέμβαση και συμμάχους της ελλάνια λίγα ευρωπαϊ¬κά κράτη και τη Ρωσία, η ελλάvια αναδεικνύεται νικήτρια αλλά με σοβαρές απώλειες. Τούτο το κρίνουμε επιζήμιο και δεν αφή¬νουμε να διεξαχθεί πόλεμος μεταξύ τους.
Επομένως σκοπός μας είναι ν' αποτρέψουμε δυσάρεστα συμβάντα, και όχι να επαληθεύουμε τραγικές προβλέψεις, για ικα¬νοποίηση της περιέργειάς σας.
Τα πάντα ρει. Τούτο το γνωρίζετε. Το οποίο σημαίνει ότι εφ' όσον τα πάντα είναι ρευστά εμείς μπορούμε ν' αλλάξουμε τη ροή της ιστορίας με άσχημες συνέπειες, για διόρθωση αποτελέσμα¬τος, επιφέροντας θετική αλλαγή.
Ήδη επιτύχαμε το στόχο μας και έτσι μερικά γεγονότα αρ¬νητικά για την ανθρωπότητα δεν θα συμβούν και ειδικά για την Ελλάδα που προστατεύεται με εντολή του Όλου Φωτός.
Μη σχολιάζετε αυθαίρετα και συμπεραίνετε λανθασμένα για εμάς, αλλά να βρίσκεσθε σε εγρήγορση και να δραστηριοποιηθείτε για την ανόρθωση του ελλάνιου Φωτός, σε όποιο μέρος της Γαίας και αν βρεθείτε.
Η άφιξή μας πλησιάζει.
Να έχετε υπομονή και να πιστεύετε σ' αυτό που κάνετε. Είμαστε μαζί σας, μην το λησμονείτε».

«Η Τουρκία φέρεται φιλικά ή εχθρικά προς την ελλάvια σύμ¬φωνα με εντολές που παίρνει από τις ΗΠΑ.
Σκόπιμα σε παλαιότερη επικοινωνία μας (Αύγουστος 1998), είχαμε αφήσει τη ΝΑΣΑ να παρακολουθεί την συζήτησή μας, και να πληροφορηθεί ότι γνωρίζουμε τα σχέδιά τους και σας ενημε¬ρώσαμε.
Επίσης πληροφορήθηκαν την πρόθεσή μας να σας βοηθή¬σουμε σε πολεμική σύρραξη με την Τουρκία που θα κατέληγε με συντριβή της Τουρκίας, αφού θα απoστέλναμε δικούς μας προς βοήθειά σας που θα σας οδηγούσαν στη νίκη.
Η ήττα της Τουρκίας θα είχε τραγικά αποτελέσματα γι' αυτήν. Επίσης θα ήταν και ήττα των ΗΠΑ που προστατεύουν την Τουρ¬κία. Επομένως δεν θα επιχειρήσουν επέμβαση κατά της ελλάνια αφού την προστατεύουμε εμείς.
Η επίθεση φιλίας όπως την αποκαλείτε, έχει σκοπό να δια¬φοροποιήσει τους αρχικούς σχεδιασμούς τους. Η ελλάνια προ¬στατεύεται από εμάς. Μην πτοείσθε, είμαστε στο πλευρό σας. Οι αποστάτες και οι γήινοι σύμμαχοί τους δεν είναι σε θέση να σας βλάψουν. Η πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε την ελλάνια να πάρει την θέση που της ανήκει στην παγκόσμια κοινωνία».

«Το ιερώτατο σύμβολο του σύμπαντος είναι το «3+E» που ενεργοποιεί τις πύλες του εγκέφαλου και λειτουργεί σαν κλειδί όλων των πυλών. Φέρνει τον άνθρωπο σ' επαφή με υπερβατικές οντότητες, προκαλεί κραδασμό και ρήξη της ουδέτερης υπόφυ¬σης του εγκέφαλου, προσδίδοντας στο άτομο υπερφυσικές ιδιό¬τητες ώστε να εισχωρεί σε πραγματικότητες του παρελθόντος και του μέλλοντος ή παράλληλες πραγματικότητες συμπάντων, με διαφορετικούς ορίζοντες γεγονότων».

«Προσοχή: Υπάρχουν ενσαρκωμένοι αποστάτες που είναι ενεργειακά «Βαμπίρ», συντηρούνται από την απορρόφηση ενέρ¬γειας των άλλων, είτε με σεξουαλική επαφή, θωπείες, παρατεταμένες χειραψίες, ή με συμμετοχή σε συγκεντρώσεις ατόμων από τα οποία μπορούν ν' αντλούν την ενέργεια του σώματός τους. Ενοχλούνται πολύ στο φως του ήλιου».

Γίνεται συνεχώς πολλή συζήτηση για το νησί της Κρήτης σε συσχετισμό με τον Ιερό Άρχοντα Φωτός το Δία και την αρχαία ελληνική παράδοση. Τι έχετε να μας απαντήσετε επί του θέματος αυτού;

«Ο Ιερός Άρχοντας Φωτός ποτέ δεν κατοίκησε τη Γαία, μόνο την επισκεπτόταν. Η Κρήτη θεωρείτο το πνευματικό κέντρο του και ο Όλυμπος το κέντρο εξουσίας του.
Οι Μίνωες ήταν ενσαρκωμένοι Ανδρομέδειοι «Ε» με αποστολή τη διάδοση του πολιτισμού της Κρήτης σε όλη τη Γαία. Ήταν αρχηγοί αποστολών, συνοδοί του Δία.
Ο Λαβύρινθος της Κρήτης ήταν διαμορφωμένη φυσική κοι¬λότητα στην οποία είχαν εγκατασταθεί εργαστήρια ερευνών, ιατρικής και γενετικής, λόγω των ιδανικών ενεργειακών συνθη¬κών και συνθηκών προστασίας των πειραμάτων από την ατμο¬σφαιρική μόλυνση. Είχε χρησιμοποιηθεί από τον Προμηθέα την εποχή της ουράνιας αποστασίας, και αργότερα από τους Ωρίωνες.
Οι Ωρίωνες ήταν αυτοί που τους γνωρίζετε με την μορφή Μινώταυρου. Ο Μινώταυρος της Κρήτης δεν ήταν τέρας, αλλά το έμβλημα της επιστημovικής απoστoλής πειραμάτων γενετικής από τον αστερισμό του Ωρίωνα και την περιοχή που εσείς ονομάζετε NEBULA-42. Συμβαίνουν πολλά τα οποία σεις δεν γνωρίζετε.
Το Ιδαίον Άνδρον είναι ισχυρότατος ενεργειακός χώρος ιδι¬αίτερα ευνοϊκός στην αραίωση και συμπύκνωση οντοτήτων της αποστολής μας κατά την κάθοδό τους στη Γαία. Αυτό που ονο¬μάζατε αετό του Δία ήταν μια τέλεια πτητική μηχανή όπως ο Ταλώς, έργο του μηχανικού - γενετιστή Ηφαίστου».

«Όπως χρησιμοποιούσαμε την περιοχή του Ιδαίου Άνδρου, για συμπύκνωση και αραίωσή μας έτσι χρησιμοποιούντο και τα υψίπεδα του Περού με δική σας ονομασία για ουράνιες αποστο¬λές υλοποιημένων όντων. Οι παραστάσεις ήταν ορατές από μεγάλο ύψος για τον προ¬σανατολισμό των αποστολών. Η περιοχή πληρούσε ιδανικές ηλεκτρομαγνητικές συνθήκες, άριστα πιεζοηλεκτρικά φαινόμενα και αραιωμένη ατμόσφαιρα. Ένας άριστος συνδυασμός εγκλιματισμού εξωγήινων οντοτήτων. Εκεί γινόταν σε μικρό χρονικό διά¬στημα προσαρμογή στα γήινα δεδομένα, ώστε η διαβίωση κατά την εκτέλεση της αποστολής τους να γίνεται χωρίς προβλήματα. Σε καταβυθισμένες περιοχές της Γαίας, διασώζονται ίχνη παλαι¬οτέρων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν σε πολύ παλαιές εποχές».


Στις αρχές Ιουλίου του 2000 μας ήρθε το εξής μήνυμα:
«Προσοχή. Ο καύσωνας του μηνός Ιουλίου και όλου του θέρους θα είναι παρατεταμένος και οφείλεται στη λειτουργία του όπλου HAARP από της ΗΠΑ που προορίζεται για τη δική μας απόκρουση».

Παρόμοιο μήνυμα μας ήρθε και για ένα επεισόδιο που σημει¬ώθηκε σε άσκηση του τουρκικού ναυτικού (9.6.2000/17:30ω).
«Προσοχή. Στην άσκηση του τουρκικού ναυτικού που γίνεται στο Αιγαίο, το πλοίο που χτυπήθηκε από δική τους τορπίλη ήταν τουρ¬κική φρεγάτα που συμμετείχε στην άσκηση.
Η τορπίλη εκτοξεύτηκε εναντίον παροπλισμένου πλοίου, η πορεία της άλλαξε λόγω τύφλωσης του ραντάρ αυτής και του πλοίου που την κατηύθυνε, με ηλεκτρονικό παλμό που προκάλε¬σαν οι……..με συσκευή που έχουν στην κατοχή τους, που κατα¬σκευάστηκε σε συνεργασία με τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις».

'Όταν είχε αποφασισθεί η μη αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες των Ελλήνων ρωτήσαμε η συμβαίνει και μας έδω¬σαν την εξής απάντηση.
«Η μη αναγραφή του θρησκεύματος είναι η κορυφή ενός με¬γάλου ανθελληνικού σχεδίου που εκπόνησαν οι αποστάτες και οι γήινοι συνεργάτες τους για το σταδιακό έλεγχο και αφανισμό των ελλάνιων, όπως σας έχουμε ενημερώσει και στο παρελθόν. Δε δώσατε σημασία και στη μη αναγραφή της υπηκοότητας και αφήσατε χωρίς αντίδραση την παράλειψη αυτή.
Όπως και αν έχουν τα γεγονότα η απόφαση δεν πρόκειται ν' αλλάξει, όσο και ν' αντιδράσετε. Εκείνο που θα πρέπει να μη δεχθείτε ποτέ είναι η εμφύτευση "Βιοτσίπ", με το πρόσχημα της καλύτερης εξυπηρέτησης σας στις κάθε είδους συναλλαγές. Μην απελπίζεσθε, η πρόθεσή μας είναι να Βοηθήσουμε την ελλάνια πριν την εφαρμογή του σχεδίου αυτού επεμβαίνοντας έγκαιρα. Δραστηριοποιηθείτε στην ενημέρωση και αφύπνιση των γόνων ''Ε''».

Επειδή τελευταία πληθαίνουν οι παρουσιάσεις στα μέσα ενη¬μέρωσης ατόμων που ισχυρίζονται ότι προβλέπουν το μέλλον, είτε μέντιουμ, είτε ταρώ, Χαρτιά, καφέδες, γυάλες κ.ά. έχουν δη¬μιουργήσει σύγχυση, μπορείτε να μας ενημερώσετε η συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές;
«Στο σύμπαν υπάρχουν πλέγματα πραγματικοτήτων σε αλλη¬λεπίδραση, όπως υπάρχουν και παράλληλες πραγματικότητες με διαφορετικούς ορίζοντες γεγονότων όπου μπορούν ν' αλλnλo-επηρεάζονται ή όχι
Διαφοροποίηση μιας παραμέτρου πραγματικότητας ή ορίζο¬ντα γεγοvότωv μεταβάλλει όλο το πλέγμα.
Όπως είvαι αδύνατο σε μια θάλασσα να πιάσεις ένα κύμα ή να παρακολουθήσεις τnv πορεία του, έτσι είναι αδύνατο και για τον άvθρωπo να εισχωρήσει στο μελλοντικό χρόνο.
Αvτιλαμβάvεται διάφορες πραγματικότητες που είναι αδύvα¬το να ταξιvομηθούv. Η περίπτωση να επαληθευτούν οι προβλέ¬ψεις είναι πάρα πολύ μικρή και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι όλοι είναι αvεύθυvοι.
Για να μπορέσουν να εισχωρήσουν στο χρόνο του μέλλο¬ντος πρέπει να έχoυv επιτύχει τη διάρρηξη της ουδετέρας υπό¬φυσης του εγκεφάλου, αλλά τότε αvέρχοvται τόσο ψηλά που δεν ασχολούνται με μαγείες και μαντείες».
«Προσοχή: Καταγράψαμε τα αίτια βύθισης του ρωσικού υπο¬βρυχίου στη Βόρεια Θάλασσα. Το ατύχημα ήταν πολύ σοβαρό. Υπήρξε σημαντική διαρροή ραδιενέργειας που μόλυνε το πλήρω¬μα και τη γύρω θαλάσσια περιοχή.
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης του πυρηνικού αντιδραστήρα του υποβρύχιου ο οποίος παρά τις προσπάθειες του πληρώματος δεν ετέθη ακόμη εκτός Λειτουργίας.
Η Ρωσία έχει επιλέξει τη θυσία της Ζωής του πληρώματος το οποίο είναι καταδικασμένο σε θάνατο για v' αποσωβηθούv οι εθνι¬κές, στρατιωτικές και κοιvωvικές παρενέργειες του ατυχήματος.
Τα επιζήσαντα από το ατύχημα μέλη του πληρώματος του υποβρύχιου, εvημερώθηκαv από τov κυβερνήτη του, ότι έλαβε διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας για ειδική κρατική μέριμνα προς τις οικογένειές τους.
Η στάση τους ήταν αξιοθαύμαστη και θα τιμηθούν σαν ήρωες. Τα πραγματικά αίτια του ατυχήματος δεν θα γvωστοποιηθούv στο κοινό.
Αιτία του ατυχήματος ήταν η πρόωρη έκρηξη τoρπίλnς από το σκάφος λόγω βλάβης του προωθητικού γεμίσματος αυτής.
Το υποβρύχιο συμμετείχε σε άσκηση και δε συγκρούστηκε με άλλο υποβρύχιο. Από τnv πρoκλnθείσα έκρηξη της τορπίλης πάνω στο κήτος του επακολούθησαν άλλες δύο, σκοτώθηκαν και πνίγηκαν στα πρώτα λεπτά 27 άνδρες. Περισσότεροι από το μισό πλήρωμα πέθαvαv σε 48 ώρες από σημαντική διαρροή ραδιενέργειας και σοβαρή μόλυνση αυτών που έζησαν.
Ο ένας αντιδραστήρας ετέθη εκτός λειτουργίας το βράδυ της Πέμπτης 17.8.2000. Τα μέλη του πληρώματος και ένα ρωσικό βα¬θυσκάφος που απεστάλη στnv περιοχή προκάλεσαν εκρήξεις μικρής ισχύος για την καταστροφή άκρως απόρρητου εξοπλι¬σμού του υποβρύχιου. Ο κυβερνήτης του βρισκόταν σε συνεχή επικοιvωvία με το στρατιωτικό του πρoϊστάμεvo μέχρι και τnv Πα¬ρασκευή 18.8.2000. Τότε τερματίστηκε οριστικά η ζωή τους.
Τα δυτικά βαθυσκάφη δεν είχαν αποστολή σωτηρίας του πληρώματος αλλά να βεβαιωθούν ότι διακόπηκε η Λειτουργία των πυρηvικώv αvτιδραστήρωv και η επιβεβαίωση του αριθμού και η κατάσταση των πυρηvικώv κεφαλών των πυραύλων.
Υπήρξε συμφωνία ΗΠΑ-Αγγλίας-Νορβηγίας και Ρωσίας να μην κοινοποιηθεί η διαρροή ραδιενέργειας για να μην υπάρξουν αντιδράσεις της κοινής γνώμης, για τη συvεχιζόμεvn χρήση πυρηνοκίνητων μέσων και πυρηvικώv όπλων.
Η καθυστέρηση του βαθυσκάφους οφειλόταv στnv εξασφά¬λιση ειδικών στολών προστασίας από τη ραδιενέργεια. Το ατύχη¬μα θα γίνει αιτία πολλαπλών αvτιδράσεωv στη Ρωσία.»

"Είναι έμβλημα υψίστης σημασίας για την Ουράνιαν
Κοινωνία και Ιερώτατον για τα γήινα Όντα. Ανοίγει
διαύλους επικοινωνίας με όντα άλλων διαστάσεων
και παρέχει προστασία στους έχοντες αγαθές προ-
θέσεις οι οποίοι και δέχονται την δύναμή του".

Δεν υπάρχουν σχόλια: